O aplikaci Cribis

Co je to Cribis webová aplikace

Cribis je spolehlivý datový zdroj o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky čerpající z více než 80 hlavních, přehledně setříděných a  veřejných a neveřejných informačních zdrojů. Nabídka aplikace Cribis se skládá ze široké škály reportů, diagramů, marketingových seznamů a monitorovacích a dalších nadstavbových služeb.

Klíčové výhody produktu Cribis:
 • veškerá data podnikatelských subjektů v ČR jsou propojená s daty podnikatelských subjektů v SR na jednom místě,
 • možnost individuálního nastavení obsahu i databázových funkcí při práci s informacemi,
 • široké spektrum datových zdrojů na jednom místě včetně neveřejných pohledávkových dat od inkasních agentur a z uzavřených skupin uživatelů,
 • průběžná interaktivní práce s diagramy vazeb podnikatelských subjektů a fyzických osob v čase,
 • možnost zobrazování negativních informací o podnikatelských subjektech v ČR a SR přímo v diagramu vazeb,
 • přímé propojení z databáze Cribis na data z Centrální evidence exekucí a na informace z Katastru nemovitostí,
 • flexibilní rozsah monitoringu důležitých informací ve firmách, u fyzických osob podnikatelů a fyzických osob s možností průběžného ubírání anebo přidávání klientem sledovaných subjektů a sledovaných informací.

Nástroje aplikace Cribis

Aplikace Cribis šetří uživatelům čas díky komfortnímu přístupu k užitečným informačním zdrojům umístěných v jedné strukturované databázi a také možnostem efektivního zpracování informací dle jeho individuálních potřeb. Využívá několika nástrojů, které uživatelům umožňují získat okamžitě ucelený pohled na prověřovanou společnost.
FLEXI REPORT A SHORT REPORT  DIAGRAMY OBCHODNÍCH A MAJETKOVÝCH VAZEB  MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ REPORT KONEČNÉHO VLASTNÍKA EKONOMICKY SPJATÉ SKUPINY

FLEXI REPORT A SHORT REPORT 

Flexi report a Short report jsou jedinečným nástrojem pro podporu rozhodování a prověření stávajících a nově navázaných obchodních kontaktů. Flexi report přináší v jedné zprávě komplexní řadu obchodních informací o českých subjektech, Základní report obsahuje data o slovenských subjektech. Reporty rovněž obsahují:
 • vyhodnocení finančního zdraví podnikatelských subjektů formou využití vícezdrojového Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z dat aplikace Cribis
 • možnost prověření míry podnikatelského rizika formou využití vícezdrojového semaforu Cribis sestaveného pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na základě dat z aplikace Cribis

DIAGRAMY OBCHODNÍCH A MAJETKOVÝCH VAZEB 

Užitečná služba diagramy vazeb obchodních a majetkových vazeb aplikace Cribis vám umožní rychle a hlavně on-line nahlédnout nejen do aktuální struktury ekonomických vazeb Vašeho partnera, ale ověřit si také jeho vazby z minulosti. Služba je primárně zaměřena na analyticky orientované uživatele, ale díky rychlému přehledu přinese neocenitelnou službu také běžným uživatelům. Analytické funkce této služby vám nabídnou například tyto podoby grafických znázornění obchodních a majetkových vazeb:
 • „průlet“ časovou osou
 • různé typy pohledů na analyzovaná data
 • zobrazení struktury v podobě hvězdy, stromu a větve
 • rozsáhlé možnosti filtrace a exportů dat
 • až 4 úrovně zanoření směrem k subjektu a od subjektu
 • historické vazby až 20 let do historie

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Činnosti Vašich konkurentů, obchodních partnerů a klientů provází neustále řada změn, které mohou mít zásadní vliv i na aktivity Vaší firmy.

Uhlídat všechny zdroje obchodních informací je bez vhodných informačních nástrojů velmi složité. Aplikace Cribis proto nabízí svým klientům monitoring důležitých událostí ve firmách a monitoring fyzických osob zasílaný na denní bázi, a to podle klientova zadání s cílem sledování jejich konkurence, obchodních partnerů a klientů. Změny jsou zobrazeny v aplikaci a zároveň odeslány ve formě notifikačního emailu.

REPORT KONEČNÉHO VLASTNÍKA EKONOMICKY SPJATÉ SKUPINY

Tato funkcionalita aplikace Cribis zobrazuje v přehledné tabulce buď složení ekonomicky spjaté skupiny, nebo seznam konečných vlastníků. Klient si může zvolit jednu z možných metod výpočtu skupiny – přímou nebo přepočtenou, přičemž u metodiky přepočteného vlastnického poměru je možné zvolit minimální majetkový poměr po zobrazení subjektu ve skupině. Hlavní přínosy služby:

 • získání komplexních informací o prověřované firmě a o všech dalších na firmu napojených subjektech,
 • rozpoznání na první pohled úspěšné firmy, která je ovšem ekonomicky spjatá s ohroženými firmami ve skupině a může tak být do budoucna nevhodným obchodním partnerem,
 • identifikace prozatím nepříliš úspěšné firmy, která je ekonomicky spjatá s prosperujícími firmami ve skupině a proto má díky této skutečnosti před sebou úspěšnou budoucnost.

Další informace o službě naleznete zde

Externí zdroje aplikace Cribis

Aplikace Cribis využívá také napojení na externí zdrojová data. Kromě informací o českých a slovenských subjektech umožňuje uživatelům získávat a prověřovat data o zahraničních společnostech prostřednictvím mezinárodní služby SkyMinder. Data o českých firmách jsou napojena na Centrální evidenci exekucí a Katastr nemovitostí. Díky tomuto propojení získáte data okamžitě. Služba AML INFO CHECK je dlouhodobě globálně provozována skupinou CRIF a umožňuje nyní i v České republice v prostředí aplikace CRIBIS prověření českých a slovenských subjektů v rámci „sankčních seznamů“ (BlackLists) a „seznamů politicky exponovaných osob“ (PEPlists).

REPORTY O ZAHRANIČNÍCH FIRMÁCH - SKYMINDER PROVĚŘENÍ SANKČNÍCH A PEP SEZNAMŮ - AML INFO CHECK CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ KATASTR NEMOVITOSTÍ iRATING

REPORTY O ZAHRANIČNÍCH FIRMÁCH - SKYMINDER

skyminder_logoSkyMinder je mezinárodní služba, která je jako volitelný modul k dispozici v rámci aplikace Cribis. Umožňuje přístup ke kreditním a obchodním informacím o více než 200 milionech společností z 230 zemí a území světa. Služba SkyMinder slouží k posouzení bonity, finančního zdraví a varovných informací o vašich zahraničních obchodních partnerech. Pomůže vám rovněž při zjišťování informací o vlastnické struktuře prověřovaných zahraničních firem či o jejich klíčových manažerech. 

 

Další informace o službě SkyMinder naleznete na

PROVĚŘENÍ SANKČNÍCH A PEP SEZNAMŮ - AML INFO CHECK

aml

Stále více společností registruje značně se zvyšující kontrolní a regulatorní požadavky na své aktivity. V důsledku toho jsou firmy nuceny se vypořádat s daleko vyššími administrativními nároky souvisejícími s kontrolními činnostmi v oblasti  rizik spojenými například s problematikou praní špinavých peněz anebo s teroristickými hrozbami.

Služba AML INFO CHECK Vám umožní všechny tyto nároky efektivně splnit a Vy se tak budete moci věnovat hlavnímu předmětu Vašeho podnikání. Díky využívání služby konkrétně získáte:

 • Odpovídající identifikaci prověřovaných subjektů využívající inteligentních algoritmů
 • Efektivní shodu při prověření relevantních sankčních a teroristických seznamů
 • Identifikaci politicky exponovaných osob (PEP)
 • Vyhodnocení rizik a jejich kategorizaci

Možnosti ad-hoc nebo hromadných prověření celých portfolií prověřovaných subjektů do různých úrovní

CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ

ceePo zakoupení přístupu k datům z Centrální evidence exekucí ČR propojenými v rámci aplikace Cribis získáte:

 • možnost dotazu na jakýkoli subjekt (PO,FOP či FO) napřímo do CEE prostřednictvím základního okna aplikace Cribis pro hledání subjektů anebo prostřednictvím detailu subjektu a následné volby „Hledat v CEE“
 • informace o všech existujících exekucích daného subjektu v CEE (po odečtení jednotky CEE kreditu)
 • možnost zobrazení detailu u každé konkrétní exekuce (po odečtení jednotky kreditu CEE) s exportem informací ve formátu Word či PDF

 

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Po zakoupení přístupu k datům z Katastru nemovitostí ČR propojenými v rámci aplikace Cribis získáte:

 • informace o počtu nemovitostí určité osoby (katastrální území, parcely, budovy, byty)
 • zobrazení přehledu katastrálních území včetně dalších detailnějších informací
 • zobrazení listu vlastnictví
 • zobrazení přehledu vlastnictví a jiných vlastnických práv
 • zobrazení detailu konkrétních parcel a budov
 • zobrazení detailu omezení s výpisem všech příznaků daného omezení
 • proklik na hledanou parcelu či budovu do neplacené části ČUZK

iRATING

iRating_logoMetodika ratingového hodnocení subjektů, kterou vyvinula společnost CRIF – Czech Credit Bureau je založena na kombinaci hodnocení finanční a nefinanční situace posuzovaného subjektu. Základem je množina finančních a nefinančních ukazatelů, jejichž vážené bodové vyhodnocení vede ke stanovení finanční a nefinanční bonity a následně ke stanovení výsledného ratingového stupně.

Princip finálního nastavení charakteristik ratingového modelu závisí na objemu dostupných informací (od ryze statistického modelu až po expertní model).

Další informace o službě naleznete na:

Formy distribuce aplikace Cribis

Aplikace Cribis umožňuje přístupu ke službám a datům prostřednictvím ucelených výstupů, které zajistí maximální podporu potřeb klienta. Umožňuje rychlý ad-hoc přístup k webu nebo chytré aplikaci, dále nabízí komplexní řešení kombinující on-line i off-line dodávku dat. Implementační scénář volí klient sám nebo jej konzultuje s obchodním oddělením. 

ZABEZPEČENÝ WEBOVÝ PORTÁL PODPORUJÍCÍ
 • všechny hlavní webové prohlížeče (MS Windows, Mac OS X)
 • vícejazyčné prostředí a datové výstupy
 • alternativní přístup přes tzv. parametrické hyperlinky 
 • moderní „user friendly“ rozhraní
DATOVÉ PUMPY FORMOU SOAP WEBOVÝCH SLUŽEB
 • podpora všech hlavních funkcí webové aplikace – hledání, reporty, relace, monitoring
 • podpora nadstavbových služeb – CEE, SK katastr nemovitostí přes SK SOAP, atd.
 • možnost volby jazykového výstupu
 • jednotná struktura českých i slovenských dat
INTEGRACE DO PROSTŘEDÍ PARTNERSKÝCH ŘEŠENÍ

            Oblasti typických integračních scénářů:

 • CRM a ERP systémy, účetní SW
 • analytické a detekční nástroje (I2 Analyst Notebook, ClueMaker)
 • antiFraud řešení a nástroje na řízení rizik (B2B, B2C)
 • workflow nástroje
 • HR nebo PES řešení
Cribis Connected 

Služba Cribis Connected je integrační platforma společnosti CRIF umožňující snadné rozšíření vašeho informačního systému o klíčové informace o vašich obchodních partnerech.

Možnosti CRIBIS Connected:
 • Integrační platforma CRIBIS Connected nabízí širokou škálu možností propojení dat o společnostech a podnikatelích vč. kreditních reportů, vazebních informací, monitoringu změn atd. Díky informační základně portálu CRIBIS umožňuje plnohodnotnou integraci dílčích datových zdrojů jako je např. ISIR, Registr nespolehlivých plátců, Sbírka listin, ARES, apod.
 • To vše v rámci jednotného plně dokumentovaného API s plnou podporou a vysokou mírou dostupnosti.
 

Další informace o službě Cribis Connected naleznete na

CRIBIS LAN
 • instalováno přímo v prostředí klienta
 • kompletní databáze k dispozici
 • obsahuje základní funkcionality (report, diagram vazeb, ekonomicky spjatá skupina a konečný vlastník, základní informace)
 • možnost parametrických hyperlinků
 • možnost napojení denně aktualizované databáze do vnitřních systémů klienta
EXTRAKTY DAT PRO PODPORU DATOVÝCH SKLADŮ
S ROBUSTNÍM ER MODELEM
 • flexibilní dodávka dat dle potřeb klienta
 • zabezpečený přenos (s FTP)
 • podpora datových skladů klienta