Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů v rámci aplikace Cribis

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů v rámci aplikace Cribis

Vážená paní, vážený pane,

I. CRIBIS a jeho provozovatel

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853 (dále jen „CRIF CZ“) je provozovatelem webové aplikace CRIBIS dostupné uživatelům prostřednictvím zabezpečeného technického rozhraní na adrese www3.cribis.cz. Aplikace CRIBIS je tvořená informacemi a údaji o subjektech založených podle českého a/nebo slovenského práva nebo majících bydliště, sídlo nebo podnikajících na území České republiky a/nebo Slovenské republiky, shromážděnými z různých informačních zdrojů a databází, včetně veřejných, nebo z informačních zdrojů a databází dalších třetích osob (dále jen „aplikace CRIBIS“).

II. Účely zpracování a zákonnost zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za jedním či více z níže uvedených účelů:

 1. ochrana a uplatňovaní práv, právem chráněných a jiných oprávněných zájmů podnikatelských a jiných subjektů při uzavírání závazkových vztahů s třetími stranami, po dobu jejich plnění,
  i po jejich ukončení;
 2. posouzení, řízení a optimalizace podnikatelského a reputačního rizika podnikatelských a jiných subjektů;
 3. optimalizace rozhodovacích procesů a procesů v oblasti finančního řízení a řízení cash – flow;
 4. optimalizace procesu vymáhání pohledávek, posuzování rizika jejich nesplácení;
 5. prověřování a sledování stavu majetku, pohledávek a závazků (včetně daňových a odvodových povinností), platební schopnosti a platební morálky obchodních partnerů či klientů, podnikatelských a jiných subjektů, včetně potenciálních obchodních partnerů či potenciálních klientů a majetkově a personálně propojených osob za některým z účelů uvedeným v bodech 1 až 4 výše;
 6. prověřování osob a majetku v souvislosti s plněním právních povinností, týkajících se dodržování obezřetnosti, včetně účelu předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti  a financování terorismu a jiného jednání protiprávního a/nebo podvodného charakteru;
 7. podpora vzdělávacích procesů na středních a vysokých školách v České republice a v akreditovaných vzdělávacích institucích a akreditovaných poskytovatelů vzdělávací činnosti; podpora vědecké a výzkumné činnosti;
 8. podpora při výkonu novinářské činnosti nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu;
 9. zabezpečení podkladových informací a podpory při poskytovaní poradenství a jiných služeb ze strany právních, účetních a daňových poradců, auditorů a jiných poradců, konzultantů a zprostředkovatelů;
 10. výkon auditu, zejména daňového, právního a/nebo účetního;
 11. zabezpečení podkladových informací a podpory při výkonu činnosti soudních exekutorů v souladu s právními předpisy;
 12. podpora při výkonu kompetencí orgánů veřejné moci v souladu s právními předpisy;
 13. ochrana práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob v souvislosti s nakládáním s nemovitostmi, sledováním jejich právního stavu a monitorováním probíhajících katastrálních řízení podle příslušných právních předpisů.

Jednotlivé služby v rámci aplikace CRIBIS jsou poskytovány ve dvou režimech (tzn. jako on-line služba a agregační nástroj) v závislosti na konkrétní službě a způsobu zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, přičemž právním základem CRIF CZ pro zpracování těchto osobních údajů pro oba režimy je oprávněný zájem, který sleduje správce nebo třetí strana ve smyslu článku 6 odst. 1., písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Pro takové zpracování osobních údajů není třeba souhlasu dotčené osoby.

Služba CRIBIS jako on-line služba:
Služba CRIBIS, pokud jde o službu Katastr nemovitostí, Centrální evidence exekucí, Centrální registr exekucí SK a AML InfoCheck (pouze při dotazu na fyzickou osobu), je poskytována jako on-line služba, jejímž předmětem je na základě příkazu uživatele aplikace CRIBIS vyhledat a shromáždit informace
a údaje o konkrétním subjektu z různých informačních zdrojů a databází včetně veřejných a/nebo
z informačních zdrojů a databází dalších třetích osob. K údajům shromážděným z těchto dostupných zdrojů, nejsou přidávány ze strany CRIF žádné další informace.

CRIF CZ v tomto případě vystupuje v postavení zpracovatele a mezi ním a správcem osobních údajů, tj. uživatelem aplikace CRIBIS, je vždy uzavřena odpovídající smlouva o zpracování osobních údajů.

Služba CRIBIS jako agregační nástroj:
Ostatní služby (včetně služby dodávky dat pro SkyMinder), neuvedené výše fungují jako agregační nástroj, který shromažďuje obchodní informace a údaje, včetně některých osobních údajů, dostupných z různých veřejných informačních zdrojů a databází a/nebo rovněž z informačních zdrojů a databází dalších třetích osob, z nich vytváří databázi vlastní, a tím napomáhá řídit obchodní riziko uživatelů aplikace CRIBIS, kteří, namísto toho, aby se dotazovali do většího počtu databází, dotáží se do agregované databáze CRIBIS.

CRIF CZ v tomto případě vystupuje v postavení správce a uživateli aplikace CRIBIS osobní údaje předává jakožto dalšímu (samostatnému) správci, za uplatnění smluvních záruk, vedoucích k zajištění zákonného zpracování těchto osobních údajů na straně uživatele.

III. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané v aplikaci CRIBIS jsou poskytované uživatelům aplikace CRIBIS, se kterými CRIF CZ uzavřel příslušné smlouvy o poskytování služby CRIBIS, společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika, která na základě příslušné smluvní dokumentace zajišťuje pro CRIF CZ finální automatizované technické zpracování informací v aplikaci CRIBIS, a společnost CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35886013, se sídlem Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, a jejich smluvním partnerům.

IV. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů vždy závisí na konkrétním účelu
(viz shora), ke kterému jsou tyto osobní údaje zpracovávány. CRIF CZ dbá na to, aby shromažďoval osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu.

V rámci aplikace CRIBIS jsou tak zpracovávány zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ, adresa bydliště, místo podnikání);
 • kontaktní údaje u některých fyzických osob podnikajících (například telefonní číslo a emailová adresa);
 • údaje vypovídající o platební morálce subjektu údajů;
 • informace o konkurzech a restrukturalizacích a související informace;
 • informace o vazbách mezi majetkově a personálně propojenými subjekty;
 • informace zveřejněné ve veřejných rejstřících a seznamech jako např. v Obchodním věstníku, Obchodním rejstříku, Centrální evidenci exekucí, slovenském Centrálním registru exekucí, Katastru nemovitostí, Registru živnostenského podnikání, Insolvenčním rejstříku apod.

V aplikaci CRIBIS nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu apod.).

Osobní údaje zpracovávané v rámci aplikace CRIBIS pocházejí zejména z veřejně přístupných zdrojů, včetně povinně zveřejňovaných informací těmito zdroji, jakož i od uživatelů aplikace CRIBIS, na základě příslušné smlouvy uzavřené s CRIF CZ.

K automatizovanému rozhodování ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů v rámci aplikace CRIBIS nedochází.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou v aplikaci CRIBIS zpracovávány a uchovávány jen po dobu, po kterou je určitá informace relevantní ve vztahu k účelu zpracování, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Následně jsou osobní údaje zařazené do předarchivní péče v souladu s příslušnými právními předpisy.

VI. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Při zpracování informací v rámci aplikace CRIBIS nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

VII. Uplatnění práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Rádi bychom Vás tímto poučili o Vašich právech vyplývajících z příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vztahujících se ke zpracování Vašich osobních údajů v aplikaci CRIBIS.

Níže uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese sídla CRIF CZ Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4 nebo elektronicky na helpdesk.cz@crif.com:

 1. Právo na přístup k osobním údajům: právo požádat CRIF CZ o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje skutečně zpracovávány v aplikaci CRIBIS a pokud ano, pak také o umožnění přístupu
  k těmto osobním údajům – CRIF CZ Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů v elektronické nebo papírové podobě;
 2. Právo na opravu: právo, aby byly opraveny nepřesné osobní údaje nebo doplněny neúplné osobní údaje, které jsou o Vás zpracovávány v aplikaci CRIBIS;
 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“): právo, aby byly vymazány Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;
 4. Právo na omezení zpracování: právo, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování);
 5. Právo podat stížnost: pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů v aplikaci CRIBIS dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu, ze strany CRIF CZ Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, pokud Vám neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 7. Upozorňujeme Vás, že právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje (které se Vás týkají a jež jste poskytl/a uživateli) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu uživatel nebo CRIF CZ bránil, není s ohledem na povahu zpracování Vašich osobních údajů v aplikaci CRIBIS relevantní a žádostem, týkajících se přenositelnosti údajů, proto nemůžeme vyhovět.

Požadované informace a dokumenty a/nebo informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení Vaší žádosti. V některých případech však může být tato lhůta prodloužena, o čemž Vás vyrozumíme. Pokud není možné Vaší žádosti vyhovět, budeme Vás o této skutečnosti a důvodech informovat, včetně poučení o Vašich dalších právech (o právu na podání stížnosti a právu na soudní ochranu).

V případě potřeby jsme v souvislosti s Vaší žádostí oprávněni Vás požádat o dodatečné informace k potvrzení Vaší totožnosti. Nemůžeme-li zjistit Vaši totožnost, nemůžeme Vaší žádosti zpravidla vyhovět.

Vaše práva můžete uplatnit bezplatně. Pokud by podané žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme žádat od Vás přiměřenou úhradu nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

VIII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nepodaří-li se Vám vyřešit Vaši záležitost uspokojivě, můžete též kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím poverenec@crif.com.

Verze k 1. 3. 2020

Zásady ochrany dat uživatelů webových stránek

Zásady ochrany dat uživatelů webových stránek

Tento dokument stanovující zásady ochrany dat popisuje postupy přijaté společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853 (dále jen „CRIF CZ“), jako provozovatele webových stránek www.cribis.cz (dále jen „webové stránky“) ohledně zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek. Jde o informaci adresovanou těm, kdo tyto webové stránky navštíví, a to v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Při využívání některých produktů a služeb nabízených a poskytovaných prostřednictvím této webové stránky uživatelé poskytnou o sobě určité informace, mohou vznášet určité požadavky a případně poskytnou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li to podle příslušného právního předpisu, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vyžadováno.

Zpracování údajů
Výsledkem přístupu k těmto webovým stránkám může být zpracování údajů týkajících se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob (tzv. subjektů údajů). Správcem údajů je CRIF CZ. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž zpracovatelem, kterým je společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF S.P.A.“), která zajistí přiměřené organizační a technické zpracování údajů za účelem jejich zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození, krádeži, užití nebo jinému zveřejnění.

Místo zpracování údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v prostorách společností CRIF CZ a CRIF S.P.A. S údaji pracují výhradně osoby s příslušnými technickými dovednostmi a schopnostmi, kterým byly přiděleny specifické funkce v oblasti zpracování údajů a které byly seznámeny s obsahem obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Postupy při zpracování údajů
Údaje jsou zpracovány korektním způsobem a plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje jsou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky a jsou uchovávány v zabezpečených systémech.

Typy zpracovávaných údajů
V informačních systémech jsou při provozování těchto webových stránek v průběhu jejich běžného provozu používány určité osobní údaje. Přenos těchto údajů je implicitně dán využitím ICP protokolů. Údaje nejsou shromažďovány s cílem spojovat je s konkrétními subjekty, avšak již díky svému charakteru umožňují identifikovat uživatele prostřednictvím jejich zpracování a přidružení k jiným údajům drženým třetími osobami. Tato kategorie údajů obsahuje IP adresy a doménová jména počítačů, které používají uživatelé připojující se k síti, dále pak obsahuje URL adresy požadovaných zdrojů, časové určení požadavků, použitý postup při vznášení požadavků a další parametry vztahující se k operačnímu systému a informačnímu prostředí uživatele. A dále jsou to informace, které poskytují “cookies” na uživatelově pevném disku – viz pasáž níže. Shromažďovány jsou také souhrnné údaje o využívání webové stránky, jako například informace o tom, jakou mají stránky návštěvnost, počet přístupů denně a čas, který uživatelé u každé stránky v průměru stráví.

Užití shromážděných údajů
Shromážděné údaje mohou být mimo jiné použity k plnění požadavků uživatele, poskytování užitečných rad a návodů stejně jako k poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání anebo ke zpracování či realizaci nabídek uživatele. Dále pak mohou být použity k poskytování informací o stavu objednávky, informací o službách, o novinkách na webových stránkách, apod.

Některé údaje provozního charakteru mohou být zpracovávány také za účelem zajištění bezpečnosti a dostupnosti webových stránek a souvisejících služeb. Statistické údaje o využívání webových stránek jsou zpracovávány s cílem zlepšování jejich funkčnosti a uživatelské přívětivosti a k přípravě souhrnných, anonymních informací používaných v marketingu nebo v podobných činnostech.

Příjemci shromažďovaných údajů
Informace, které jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek, může CRIF CZ poskytnout dalším společnostem patřícím do Skupiny CRIF Group, a to společnosti CRIF S.P.A., CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35886013, se sídlem Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava a CRIF – Registr platebních informací s. r. o., IČO: 057 75 809, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 268784 a dále třetím stranám, jako jsou dodavatelé nebo jiné subjekty, které zajišťují služby (či produkty) vyžádané ze strany uživatele. Těmto společnostem můžeme rovněž poskytnout úhrnné statistiky o návštěvnících, o transakcích nebo jiných aktivitách na webových stránkách. Informace o uživatelích je možné zpřístupnit i dalším subjektům, pokud to ukládá příslušný právní předpis anebo je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů členů Skupiny GRIF Group nebo dalšího subjektu.

Třetí společnosti, jež na této webové stránce poskytují další služby, inzerují či na ní mají svůj odkaz, mohou na svých stránkách používat “cookies” nebo o uživatelích shromažďovat informace jiným způsobem. CRIF CZ nemá kontrolu nad shromažďováním informací ze strany těchto společností ani nad tím, jakým způsobem je dále využívají. V případě dotazů týkajících se tohoto zpracování údajů, je třeba se obrátit přímo na provozovatele daných stránek.

Ochrana soukromí a práva uživatele
Přenos veškerých informací prostřednictvím webových stránek je šifrován. Přesto CRIF CZ nepřebírá záruky za bezpečný přenos informací, které mu uživatel zasílá a užívání webových stránek je na vlastní odpovědnost uživatele.

Další informace o zpracování osobních údajů včetně uplatnění práv uživatele jako subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je uvedeno v Informaci o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu osobních údajů.

Cookies

Cookies

Co je to cookie?
Cookie je textový řetězec informací odesílaný webovým serverem (například internetovou stránkou) do internetového prohlížeče uživatele, kde se cookie automaticky uloží do uživatelova počítače a automaticky se bude odesílat zpět na server při každém zobrazení dané stránky. Každý soubor cookie obsahuje různé údaje, jako je například název serveru, odkud pochází, číselný identifikátor apod.

Cookies se nepoužívají k přenosu osobních informací. Užití cookies relací, které nejsou trvale ukládány v počítači uživatele a které po vypnutí prohlížeče zmizí, je striktně omezeno na přenos identifikačních kódů relace, které obsahují náhodná čísla generovaná serverem, potřebná k bezpečné navigaci na webové stránce. Používání těchto cookies relací tak znemožňuje užití jiných informačních technologií, které by mohly představovat potenciální ohrožení důvěrného charakteru navigace. Neumožňují získání osobních informací, s jejichž pomocí by bylo možné identifikovat uživatele.

Každý internetový prohlížeč umožňuje omezení a vymazání těchto souborů (více informací viz část tohoto informačního sdělení níže nazvaná „Jak povolit, zakázat nebo smazat soubory cookie“). Mějte však na paměti, že zakázání nebo smazání souborů cookie může bránit optimálnímu užívání některých částí stránek nebo znemožnit užívání služeb vyžadujících ověření identity.

Typy souborů cookie používaných společností CRIF
Tato internetová stránka používá následující kategorie souborů cookie:

 • Technické soubory cookie: technické soubory cookie jsou soubory, které se používají výhradně pro účely zasílání sdělení v elektronické komunikační síti nebo v rozsahu nezbytně nutném k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti poskytnout službu, kterou si výslovně vyžádal odběratel nebo uživatel. Tyto soubory lze rozdělit na: soubory cookie pro navigaci a relace, které zajišťují běžnou navigaci a používání internetové stránky, analytické soubory cookie, které používá přímo správce internetové stránky za účelem získání souhrnných informací o počtu uživatelů a způsobu, jakým stránku navštěvují, a funkční soubory cookie, které uživateli umožňují navigovat na základě řady vybraných kritérií s cílem vylepšit poskytované služby.
 • Profilové soubory cookie: slouží ke sledování navigace uživatele v síti a k vytváření profilů zájmů, zvyků a voleb uživatelů. Na základě těchto souborů cookie lze do uživatelova počítače zasílat reklamní sdělení podle jeho prokázaných preferencí.

Jak povolit, zakázat nebo smazat soubory cookie
Ve výchozím nastavení jsou téměř všechny internetové prohlížeče nastaveny tak, aby soubory cookie automaticky přijímaly. Tyto soubory lze omezit nebo zablokovat v nastavení prohlížeče. Chcete-li, aby internetové stránky do vašeho počítače určité soubory cookie neukládaly, nastavte prohlížeč tak, abyste před uložením každého souboru cookie obdrželi upozornění. Případně můžete prohlížeč nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo pouze soubory cookie třetích stran. Můžete také smazat všechny soubory cookie, které již v systému jsou. Zdůrazňujeme, že je třeba nastavení změnit pro každý prohlížeč a počítač zvlášť. Pokud ukládání souborů cookie zablokujete, nemůžeme zaručit správné fungování internetové stránky. Některé funkce mohou být nedostupné a prohlížení určitých stránek již nemusí být možné.

Ochrana osobních údajů

Updated on 2024-03-19T12:10:12+02:00, by CRIBIS.