CRIBIS Connected

Integrační platforma umožňující snadné rozšíření vašeho informačního systému o klíčové informace o vašich obchodních partnerech

API

Upozornění: pro využití služeb dostupných prostřednictvím API Cribis Connected je nutný platný účet do produkčního nebo vývojového/testovacího prostředí.


API changelog

02/2023 nr. 2

CZ

V první polovine března 2023 budou nasazeny změny v číselníku relací. Bude provedena změna kódů při již zavedených níže uvedených relacích.Informace o fúzech/sloučeních a rozdeleních společností se přesunuly z kategorie Vlastnícke vztahy do nové samostatné kategorie určené jen pro tyto relace. Po úpravě budou data k dispozici již jen pod novými kódy. Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně samotných informací, nebudou pro tuto úpravu generovány alerty.

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022023 nr2

 • List RelationTypeCode
 • Data pod položkou RelationTypeCode = AA0306 (Fúze) budou nově pod položkou AA16
 • Položka RelationTypeCode = AA030601 (Právní nástupce) – bude nově pod položkou AA1601
 • Položka RelationTypeCode = AA030602 (Spojení, fúze nebo rozdělení společnosti) – bude nově pod položkou AA1602
 • Položka RelationTypeCode = AA030603 (Přenesení sídla do jiného členského státu EU) – bude nově pod položkou AA1603

 

 

SK

V prvej polovici marca 2023 budú nasadené zmeny v číselníku relácií. Bude vykonaná zmena kódov pri už zavedených nižšie uvedených reláciách. Informácie o fúziách/zlúčeniach a rozdeleniach spoločností sa presunuli z kategórie Vlastnícke vzťahy do novej samostatnej kategórie určenej len pre tieto relácie. Po úprave budú dáta k dispozícii už len pod novými kódmi. Vzhľadom na to, že nedochádza k zmene samotných informácií, nebudú pre túto úpravu generované alerty.Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022023 nr2

 • List RelationTypeCode
 • Dáta pod položkou RelationTypeCode = AA0306 (Fúzia a pod.) budú po novom pod položkou AA16
 • Položka RelationTypeCode = AA030601 (Právny nástupca) – bude po novom pod položkou AA1601
 • Položka RelationTypeCode = AA030602 (Spojenie, fúzia alebo rozdelenie spoločnosti) – bude po novom pod položkou AA1602
 • Položka RelationTypeCode = AA030603 (Prenesenie sídla do iného členského štátu EÚ) – bude po novom pod položkou AA1603

 

EN

In the first half of March 2023, changes in the codes of relations  will be deployed. Codes will be changed for the already established relations listed below. Information on fusions/combination, merger or division of the company has been moved from the Ownership relations category to a new separate category intended only for these relations. After editing, the data will only be available under the new codes. Since there is no change to the information itself, no alerts will be generated for this modification.

 

Updated document: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022023 nr2

 • List RelationTypeCode
 • Data available under the code RelationTypeCode = AA0306 (Fusion) will be moved under the code AA16
 • Item RelationTypeCode = AA030601 (Legal successor) – will be newly under the code AA1601
 • Item RelationTypeCode = AA030602 (The combination, merger or division of the company) – will be newly under the code AA1602
 • Item RelationTypeCode = AA030603 (Transfer of registered office to another EU member state) will be newly under the code AA1603

02/2023

CZ

Hyperlinks – upřesnění metody search (s certifikáty)

Došlo k úpravě syntaxe pro hyperlinky pro vyvolání cílové stránky převzetím libovolné URL v Cribisu. Konkrétně se to týká metody Search.

Změna spočíva v tom, že pokud se v převzaté url lince nachází znak &, je třeba jej zaměnit kódem %26.

Příklady volání s upravenou synataxí jsou uvedené v dokumentaci: CRIBIS CONNECTED CZ- hyperlinks 5.1.doc, kapitola 4.3.

Rozšíření WS metod služby Cribis Connected

Ze zdroje Evidence skutečných majitelů (CZ) nově vytěžujeme také měsíc a rok narození fyzických osob. Oba údaje v podobě elementů BirthYear a BirthMonth přidáváme do metod web service Cribis Connected. Došlo k rozšíření schémat níže uvedených metod – nová schémata jsou k dispozici v dokumentaci.

Dotčené metody služby pro SK + CZ klienty, endpoint https://ws.cribis.sk/v2.1/Cribisskws.asmx

 • getCandidates
 • getGlobalVerification
 • getGlobalReport – rozšířen komplex KeyOwner a Individual
 • getGlobalEconomicGroup – rozšířen komplex Subject a FinalBenefitsUsers
 • getRelationsReport – rozšířen komplex Subject
 • getLiensByVIN – rozšířen komplex RelatedSubject
 • getPersonBankruptcyReport

Upravená schémata jsou v zip file CribisSKWS21definition

Dotčené metody služby pro CZ klienty, endpoint https://ws.multicribis.net/CribisCZWS.asmx

 • getCandidates
 • getGlobalVerification
 • getGlobalReport – rozšířen komplex KeyOwner a Individual
 • getGlobalEconomicGroup – rozšířen komplex Subject a FinalBenefitsUsers
 • getGlobalRelation – rozšířen komplex Subject

Upravená schémata jsou v zip file CRIBIS CZ WS XSD schemas_022023

Metody ExekuceGet, ExekuceGetDetail, ExekuceGetSpecificDetail

Uvedené metody jsou k dispozici již ve verzi 4. Verze 4 je shodná s verzí 3 s tím rozdílem, že element DatumNarození může být v response verze 4 prázdný. K tomu může dojít, když je subjektem právnická osoba (bez data narození). Verze 3 v tomto případě vrací nereálné datum 1753-01-01.

Úpravy exekučních metod se týkají obou endpointů.

SK

Hyperlinks – upresnenie metódy search (s certifikátmi)

Došlo k úprave syntaxe pre hyperlinky pre vyvolanie cieľovej stránky prevzatím ľubovoľnej URL v Cribise. Konkrétne sa to týka metódy Search.

Zmena spočíva v tom, že ak sa v prevzatej url linke nachádza znak &, je potrebné ho zameniť kódom %26.

Príklady volaní s upravenou synataxou sú uvedené v dokumentácii: CRIBIS CONNECTED CZ- hyperlinks 5.1.doc, kapitola 4.3.

Rozšírenie WS metód služby Cribis Connected

Zo zdroja Evidencia skutočných majiteľov (CZ) novo vyťažujeme aj mesiac a rok narodenia fyzických osôb. Oba údaje v podobe elementov BirthYear a BirthMonth pridávame do metód web service Cribis Connected. Došlo k rozšíreniu schém nižšie uvedených metód – nové schémy sú k dispozícii v dokumentácii.

Dotknuté metódy služby pre SK + CZ klientov, endpoint https://ws.cribis.sk/v2.1/Cribisskws.asmx

 • getCandidates
 • getGlobalVerification
 • getGlobalReport – rozšírený komplex KeyOwner a Individual
 • getGlobalEconomicGroup – rozšírený komplex Subject a FinalBenefitsUsers
 • getRelationsReport – rozšírený komplex Subject
 • getLiensByVIN – rozšírený komplex RelatedSubject
 • getPersonBankruptcyReport

Upravené schémy sú v zip file CribisSKWS21definition

Dotknuté metódy služby pre CZ klientov, endpoint https://ws.multicribis.net/CribisCZWS.asmx

 • getCandidates
 • getGlobalVerification
 • getGlobalReport – rozšírený komplex KeyOwner a Individual
 • getGlobalEconomicGroup – rozšírený komplex Subject a FinalBenefitsUsers
 • getGlobalRelation – rozšírený komplex Subject

Upravené schémy sú v zip file CRIBIS CZ WS XSD schemas_022023

Metody ExekuceGet, ExekuceGetDetail, ExekuceGetSpecificDetail

Uvedené metódy sú k dispozícii už vo verzii 4. Verzia 4 je zhodná s verziou 3 s tým rozdielom, že element Dátum Narodenia môže byť v response verzie 4 prázdny. K tomu môže dôjsť, keď je subjektom právnická osoba (bez dátumu narodenia). Verzia 3 v tomto prípade vracia nereálny dátum 1753-01-01.

Úpravy exekučných metód sa týkajú oboch endpointov.

EN

Hyperlinks – Specification of the search method (with certificates)

The syntax for hyperlinks has been modified to call out the destination page by taking any URL in Cribis. Specifically, it refers to the Search method.

The change consists in the fact that if the taken url line contains the character &, it must be replaced with the code %26.

Examples of calls with modified syntax are given in the documentation: CRIBIS CONNECTED CZ- hyperlinks 5.1.doc, chapter 4.3.

Extension of WS methods of the Cribis Connected service

From the source Register of beneficial owners (CZ), we also extract the month and year of birth of natural persons. We add both data in the form of BirthYear and BirthMonth elements to the Cribis Connected web service methods. The schemas of the methods below have been extended - the new schemas are available in the documentation.

Affected service methods for SK + CZ clients, endpoint https://ws.cribis.sk/v2.1/Cribisskws.asmx

 • getCandidates
 • getGlobalVerification
 • getGlobalReport – extended complex KeyOwner a Individual
 • getGlobalEconomicGroup – extended complex Subject a FinalBenefitsUsers
 • getRelationsReport – extended complex Subject
 • getLiensByVIN – extended complex RelatedSubject
 • getPersonBankruptcyReport

Updated schemas are in zip file CribisSKWS21definition

Affected service methods for CZ clients, endpoint https://ws.multicribis.net/CribisCZWS.asmx

 • getCandidates
 • getGlobalVerification
 • getGlobalReport – extended complex KeyOwner a Individual
 • getGlobalEconomicGroup – extended complex Subject a FinalBenefitsUsers
 • getGlobalRelation – extended complex Subject

Updated schemas are in zip file CRIBIS CZ WS XSD schemas_022023

Metody ExekuceGet, ExekuceGetDetail, ExekuceGetSpecificDetail

The mentioned methods are already available in version 4. Version 4 is identical to version 3, with the difference that the Date of Birth element can be empty in the response of version 4. This can happen when the subject is a legal entity (without a date of birth). Version 3 in this case returns an unrealistic date of 1753-01-01.

Modifications to the execution methods apply to both endpoints.

10/2022 nr. 2

EN

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_102022 nr2

 • List Warnings_cd, new code of supplementary information
  • WarningID = ID (A person of ambiguous nationality)

 

Document changed: WS2_1 functions_10_2022 detailed

 • Additional information to the getPersonAmlInfo method: the input parameter country specifies the tax domicile. AML Info Check adjusts the evaluation of the entity according to the tax domicile based on the applied search profile.

 

CZ

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_102022 nr2

 • List Warnings_cd, nový kód doplňkové informace
  • WarningID = ID (Osoba s nejednoznačnou státní příslušností)

 

Upravený dokument: WS2_1 functions_10_2022 detailed

 • Doplnění informace k metodě getPersonAmlInfo: vstupní parametr country specifikuje daňový domicil. AML Info Check dle aplikovaného profilu vyhledávání upravuje hodnocení subjektu na základě daňového domicilu.

 

SK

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_102022 nr2

 • List Warnings_cd, nový kód doplňujúce informácie
  • WarningID = ID (Osoba s nejednoznačnou štátnou príslušnosťou)

 

Upravený dokument: WS2_1 functions_10_2022 detailed

 • Doplnenie informácie k metóde getPersonAmlInfo: vstupný parameter country špecifikuje daňový domicil. AML Info Check podľa aplikovaného profilu vyhľadávania upravuje hodnotenie subjektu na základe daňového domicilu.

10/2022

EN

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_102022

 • List Warnings_cd, new codes of warning and supplementary information
  • WarningID = NS (Failure to comply with the disclosure obligation in the ESM)
  • WarningID = IN (Name of the beneficial owner: Made inaccessible based on § 32 of Act No. 37/2021 Coll.)

 

Document changed: WS2_1 functions_10_2022 detailed

 • Added description of the output elements street a streetNumber in the methods getGlobalReport, getGlobalMicroReport, getGlobalSimpleReport: In the Cribis database, the Street data field is historically processed from primary sources in this way: together street name + descriptive and reference number. We do not provide a separate street name without a descriptive / reference number in any of the outputs. The StreetNumber element contains only part of the Street string.

  

AML Info Check methods and verification of a foreign legal entity: If it is necessary to verify a foreign legal entity, the getPersonAMLInfo method can be used, where you enter the name of the foreign entity in the lastName parameter. You can refine your search by parameters country, city.

 

Document changed: TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20220510_FULL

 • Added error messages No credit left (NCL), Accounting configuration error (ACE)

  

CZ

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_102022

 • List Warnings_cd, nové kódy varovné a doplňkové informace
  • WarningID = NS (Nesplnění povinnosti zveřejnění informací v ESM)
  • WarningID = IN (Jméno skutečného majitele: Znepřístupněno na základě § 32 zákona č. 37/2021 Sb.)

 

Upravený dokument: WS2_1 functions_10_2022 detailed

 • Upřesněn popis výstupních elementů street a streetNumber v metodách getGlobalReport, getGlobalMicroReport, getGlobalSimpleReport: V datech Cribisu je datové pole Street historicky zpracováváno z primárních zdrojů tímto způsobem (dohromady název ulice + číslo popisné a orientační). Samostatný název ulice bez čísla popisného / orientačního v žádném z výstupů neposkytujeme. Element StreetNumber obsahuje část řetězce Street.

 

AML Info Check metody a prověření zahraniční právnické osoby: V případě potřeby prověřit zahraniční právnickou osobu lze využít metodu getPersonAMLInfo, kde uvedete název zahraničního subjektu do parametru lastName. Vyhledávání můžete upřesnit parametry country, city.

 

Upravený dokument: TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20220510_FULL

 • Doplněny chybové hlášky No credit left (NCL), Accounting configuration error (ACE)

 

SK

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_102022

 • List Warnings_cd, nové kódy varovné a doplňujúce informácie
  • WarningID = NS (Nesplnenie povinnosti zverejňovania v ESM)
  • WarningID = IN (Meno skutočného majiteľa: Zneprístupnené na základe § 32 zákona č. 37/2021 Zb.)

 

Upravený dokument: WS2_1 functions_10_2022 detailed

 • Upresnený popis výstupných elementov Street a StreetNumber v metódach getGlobalReport, getGlobalMicroReport, getGlobalSimpleReport: V dátach Cribisu je dátové pole Street historicky spracovávané z primárnych zdrojov týmto spôsobom (spolu názov ulice + číslo popisné a orientačné). Samostatný názov ulice bez čísla popisného/orientačného v žiadnom z výstupov neposkytujeme. Element StreetNumber obsahuje časť reťazca Street.

 

AML Info Check metódy a preverenia zahraničnej právnickej osoby: V prípade potreby preveriť zahraničnú právnickú osobu je možné využiť metódu getPersonAMLInfo, kde uvediete názov zahraničného subjektu do parametra lastName. Vyhľadávanie môžete upresniť parametrami country, city.

 

Upravený dokument: TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20220510_FULL

 • Doplnené chybové hlásenie No credit left (NCL), Accounting configuration error (ACE)

8/2022 nr. 2

EN

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_82022nr2

 • List Warnings_cd
  • Updated Shortening at WarningID = HTNS (Inactive association according to the law)
 • List RelationTypeCode
  • New RelationTypeCode = AA0119 (Representative of the statutory body)
  • Updated description of the relation RelationTypeCode = AA011605 (Beneficial owner nature: Made inaccessible based on § 32 of Act No. 37/2021 Coll.)

 

CZ

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_82022nr2

 • List Warnings_cd
  • Upraven Shortening u WarningID = HTNS (Neaktivní spolek podle zákona)
 • List RelationTypeCode
  • Nový RelationTypeCode = AA0119 (Zástupce statutárního orgánu)
  • Úprava popisu vazby RelationTypeCode = AA011605 (Povaha skutečného majitele: Znepřístupněno na základě § 32 zákona č. 37/2021 Sb.)

 

SK

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_82022nr2

 • List Warnings_cd
  • Upravený Shortening u WarningID = HTNS (Neaktívne združenie podľa zákona)
 • List RelationTypeCode
  • Nový RelationTypeCode = AA0119 (Zástupca štatutárneho orgánu)
  • Úprava popisu väzby RelationTypeCode = AA011605 (Povaha skutočného majiteľa: Zneprístupnené na základe § 32 zákona č. 37/2021 Zb.)

8/2022

EN

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_82022

 • List Warnings_cd
  • New WarningID = HTNS (Inactive association according to the law)
 • List RelationTypeCode
  • New RelationTypeCode = AA011605 (Beneficial owner nature disabled)
  • Fixed small typing error in Slovak language (RelationTypeCode=AA01160304 Priamy skutočný majiteľ - náhradný majiteľ podľa § 5 zákona č. 37/2021 Zb.)
 • List Employees_Category
  • Please note that the item EmployeesRangeID = NA (Unknown), which was not used, will be applied.

CZ

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_82022

 • List Warnings_cd
  • Nový WarningID = HTNS (Neaktivní spolek podle zákona)
 • List RelationTypeCode
  • Nový RelationTypeCode = AA011605 (Povaha skutečného majitele znepřístupněna)
  • Oprava překlepu v slovenském jazyce (RelationTypeCode=AA01160304 Priamy skutočný majiteľ - náhradný majiteľ podľa § 5 zákona č. 37/2021 Zb.)
 • List Employees_Category
  • Upozorňujeme, že položka EmployeesRangeID = NA (Nezjištěný), která nebyla využívaná, začne být aplikovaná.

SK

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_82022

 • List Warnings_cd
  • Nový WarningID = HTNS (Neaktívne združenie podľa zákona)
 • List RelationTypeCode
  • Nový RelationTypeCode = AA011605 (Povaha skutočného majiteľa zneprístupnená)
  • Oprava preklepu v slovenskom jazyku (RelationTypeCode=AA01160304 Priamy skutočný majiteľ - náhradný majiteľ podľa § 5 zákona č. 37/2021 Zb.)
 • List Employees_Category
  • Upozorňujeme, že položka EmployeesRangeID = NA (Nezistený), ktorá nebola využívaná, začne byť aplikovaná.

7/2022

EN

Document changed: WS2_1 functions_07_2022 detailed

 • Modification of the description of the Semaphore CRIBIS methodology for Slovak entities - the perception of national debt of the subject and its influence on the assigned assessment (green, yellow, red traffic light) was changed.
 • Added indication of GUID validity period for PDF exports (it is valid for 30 days)
 • Clarification of the getCompanyAMLInfo method – the method enables data to be obtained only for Czech or Slovak legal entities (not foreign legal entities)

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_72022 nr2

 • List RelationTypeCode
  • Typing errors fixing in the description of relations (within the codes AA01160302, AA01160303, AA01160304, AA01160402, AA01160403, AA01160404)

 

 • List Warnings_cd, new codes:
  • WarningID = BA49 (Permission of public preventive restructuring)
  • WarningID = BA50 (Permission of public preventive restructuring with temporary protection from creditors)
  • WarningID = BA51 (Termination of public preventive restructuring)
  • WarningID = BA52 (Termination of public preventive restructuring by rejection of public plan)
  • WarningID = BA53 (Termination of public preventive restructuring by confirmation of public plan)
  • WarningID = BA54 (Declaration by the debtor that he is not in bankruptcy)
  • WarningID = BA55 (Extension of temporary protection from creditors)
  • WarningID = BA56 (Termination of temporary protection from creditors)
  • WarningID = BA57 (Appointment of the administrator of public preventive restructuring)
  • WarningID = BA58 (Appeal of the administrator of public preventive restructuring)
  • WarningID = BA59 (Change of administrator of public preventive restructuring)
  • WarningID = BA60 (List of creditors of public preventive restructuring)
  • WarningID = BA61 (Meeting of creditors' committee of public preventive restructuring)
  • WarningID = BA62 (Fulfillment of a substantial part of the public plan)
  • WarningID = BA63 (Introduction of the supervisory administration of public preventive restructuring)
  • WarningID = BA64 (Termination of the supervisory administration of public preventive restructuring)
  • WarningID = BA65 (Suspension of proceedings on public preventive restructuring on the basis of a qualified initiative)
  • WarningID = BA66 (Suspension of proceedings on public preventive restructuring at the request of the debtor)
  • WarningID = BA67 (Cancellation of public plan by court decision)
  • WarningID = BA68 (Motion to Confirm Public Plan)
  • WarningID = BA69 (Approval of public plan)
  • WarningID = BA70 (Rejection of public plan)
  • WarningID = BA71 (Informative meeting in public preventive restructuring)
  • WarningID = BA72 (Approval meeting in public preventive restructuring)
  • WarningID = BA73 (Bankruptcy proceedings in other country)
  • WarningID = BA74 (Revocation of the administrator and meeting of bankruptcy creditors)
  • WarningID = BA75 (Confirmation of claims registration - call)

 ++ 

CZ

Upravený dokument: WS2_1 functions_07_2022 detailed

 • Upraven popis metodiky Semafor CRIBIS pro slovenské subjekty – bylo změněno vnímání státního dluhu u subjektu a jeho vlivu na přiřazené hodnocení (zelený, žlutý, červený semafor).
 • Doplněn údaj o době platnosti GUID pro PDF exporty (je platný 30 dní)
 • Upřesnění metody getCompanyAMLInfo – metoda umožňuje získat data pouze pro české nebo slovenské právnické osoby (nikoliv zahraniční právnické osoby)

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_72022 nr2

 • List RelationTypeCode
  • Oprava překlepů v popisu vazeb (vazby pod kódy AA01160302, AA01160303, AA01160304, AA01160402, AA01160403, AA01160404)
 • List Warnings_cd, nové kódy
 • WarningID = BA49 (Povolení veřejné preventivní restrukturalizace)
 • WarningID = BA50 (Povolení veřejné preventivní restrukturalizace s dočasnou ochranou před věřiteli)
 • WarningID = BA51 (Ukončení veřejné preventivní restrukturalizace)
 • WarningID = BA52 (Ukončení veřejné preventivní restrukturalizace zamítnutím veřejného plánu)
 • WarningID = BA53 (Ukončení veřejné preventivní restrukturalizace potvrzením veřejného plánu)
 • WarningID = BA54 (Prohlášení dlužníka, o tom, že není v úpadku)
 • WarningID = BA55 (Prodloužení dočasné ochrany před věřiteli)
 • WarningID = BA56 (Zánik dočasné ochrany před věřiteli)
 • WarningID = BA57 (Ustanovení správce veřejné preventivní restrukturalizace)
 • WarningID = BA58 (Odvolání správce veřejné preventivní restrukturalizace)
 • WarningID = BA59 (Změna správce veřejné preventivní restrukturalizace)
 • WarningID = BA60 (Seznam věřitelů veřejné preventivní restrukturalizace)
 • WarningID = BA61 (Zasedání věřitelského výboru veřejné preventinní restrukturalizace)
 • WarningID = BA62 (Splnění podstatné části veřejného plánu)
 • WarningID = BA63 (Zavedení dozorčí správy veřejné preventivní restrukturalizace)
 • WarningID = BA64 (Ukončení dozorčí správy veřejné preventivní restrukturalizace)
 • WarningID = BA65 (Zastavení řízení o veřejné preventivní restrukturalizaci na základě kvalifikovaného podnětu)
 • WarningID = BA66 (Zastavení řízení o veřejné preventivní restrukturalizaci na návrh dlužníka)
 • WarningID = BA67 (Zrušení veřejného plánu rozhodnutím soudu)
 • WarningID = BA68 (Návrh na potvrzení veřejného plánu)
 • WarningID = BA69 (Potvrzení veřejného plánu)
 • WarningID = BA70 (Zamítnutí veřejného plánu)
 • WarningID = BA71 (Informativní schůze ve veřejné preventivní restrukturalizaci)
 • WarningID = BA72 (Schvalovací schůze ve veřejné preventivní restrukturalizaci)
 • WarningID = BA73 (Konkurzní řízení v zahraničí)
 • WarningID = BA74 (Odvolání správce a schůze konkurzních věřitelů)
 • WarningID = BA75 (Potvrzení přihlášení pohledávek - výzva)

 ** 

SK

Upravený dokument: WS2_1 functions_07_2022 detailed

 • Upravený popis metodiky Semafor CRIBIS pre slovenské subjekty – bolo zmenené vnímanie štátneho dlhu pri subjekte a jeho vplyvu na priradené hodnotenie (zelený, žltý, červený semafor).
 • Doplnený údaj o dobe platnosti GUID pre PDF exporty (je platný 30 dní)
 • Upresnenie metódy getCompanyAMLInfo – metóda umožňuje získať dáta iba pre české alebo slovenské právnické osoby (nie zahraničné právnické osoby)

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_72022 nr2

 • List RelationTypeCode
  • Oprava preklepov v popise väzieb (väzby pod kódmi AA01160302, AA01160303, AA01160304, AA01160402, AA01160403, AA01160404)
 • List Warnings_cd, nové kódy
  • WarningID = BA49 (Povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie)
  • WarningID = BA50 (Povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s dočasnou ochranou pred veriteľmi)
  • WarningID = BA51 (Skončenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie)
  • WarningID = BA52 (Skončenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie zamietnutím verejného plánu)
  • WarningID = BA53 (Skončenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie potvrdením verejného plánu)
  • WarningID = BA54 (Vyhlásenie dlžníka, o tom, že nie je v úpadku)
  • WarningID = BA55 (Predĺženie dočasnej ochrany pred veriteľmi)
  • WarningID = BA56 (Zánik dočasnej ochrany pred veriteľmi)
  • WarningID = BA57 (Ustanovenie správcu verejnej preventívnej reštrukturalizácie)
  • WarningID = BA58 (Odvolanie správcu verejnej preventívnej reštrukturalizácie)
  • WarningID = BA59 (Zmena správcu verejnej preventívnej reštrukturalizácie)
  • WarningID = BA60 (Zoznam veriteľov verejnej preventívnej reštrukturalizácie)
  • WarningID = BA61 (Zasadnutie veriteľského výboru verejnej preventívnej reštrukturalizácie)
  • WarningID = BA62 (Splnenie podstatnej časti verejného plánu)
  • WarningID = BA63 (Zavedenie dozornej správy verejnej preventívnej reštrukturalizácie)
  • WarningID = BA64 (Ukončenie dozornej správy verejnej preventívnej reštrukturalizácie)
  • WarningID = BA65 (Zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii na základe kvalifikovaného podnetu)
  • WarningID = BA66 (Zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii na návrh dlžníka)
  • WarningID = BA67 (Zrušenie verejného plánu rozhodnutím súdu)
  • WarningID = BA68 (Návrh na potvrdenie verejného plánu)
  • WarningID = BA69 (Potvrdenie verejného plánu)
  • WarningID = BA70 (Zamietnutie verejného plánu)
  • WarningID = BA71 (Informatívna schôdza vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii)
  • WarningID = BA72 (Schvaľovacia schôdza vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii)
  • WarningID = BA73 (Konkurzné konanie v zahraničí)
  • WarningID = BA74 (Odvolanie správcu a schôdza konkurzných veriteľov)
  • WarningID = BA75 (Potvrdenie prihlásenia pohľadávok - výzva)

5/2022 nr. 2

EN

Document changed:

WS2_1 functions_05_2022 detailed,

TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20221705_FULL,

CRE_CEE connector info

 • In connection with the notification, that it is necassary to check an entrepreneur as a natural person in the Central Register of Executions (CEE CZ) (via name, surname, date of birth or Personal-ID number), the execution methods ExekuceGet and ExekuceGetSpecificDetail will be modified. In the case of a query for a legal entity (input parameters subjectType = P + country = CZ), the Company-ID number specified in the ico parameter will be checked against the Cribis database. If the Company-ID number will be identified as an entrepreneur, the query will not be enabled - the response will return the message 401 - Wrong input (message Input validation Error in the CZ interface).
 • This update will be released in the coming weeks.

 **

CZ

Upravený dokument:

WS2_1 functions_05_2022 detailed,

TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20221705_FULL,

CRE_CEE connector info

 • V souvislosti s oznámením o nutnosti prověřovat v Centrální evidenci exekucí (CEE CZ) fyzickou osobu – podnikatele (FOP) jako fyzickou osobu (tedy přes jméno, příjmení, datum narození, nebo RČ) dojde k úpravě exekučních metod ExekuceGet a ExekuceGetSpecificDetail. V případě dotazu na právnickou osobu (vstupní parametr subjectType = P + country = CZ) bude uvedené IČ v parametru ico kontrolováno vůči databázi Cribis. Pokud bude IČ identifikováno jako FOP, nebude dotaz umožněn – response bude obsahovat hlášku 401 - Wrong input (v CZ interface hlášku Input validation Error).
 • Tato úprava bude nasazena do produkce v nejbližších týdnech.

 

 

SK

Upravený dokument:

WS2_1 functions_05_2022 detailed,

TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20221705_FULL,

CRE_CEE connector info

 • V súvislosti s oznamom o nutnosti preverovať v Centrálnej evidencii exekúcií (CEE CZ) fyzickú osobu – podnikateľa (FOP) ako fyzickú osobu (teda cez meno, priezvisko, dátum narodenia, alebo RČ) dôjde k úprave exekučných metód ExekuceGet a ExekuceGetSpecificDetail. V prípade dotazu na právnickú osobu (vstupný parameter subjectType = P + country = CZ) bude uvedené IČO v parametri ico kontrolované voči databáze Cribis. Pokiaľ bude IČO identifikované ako FOP, nebude dopyt umožnený – response bude obsahovať hlášku 401 - Wrong input (v CZ interface hlášku Input validation Error).
 • Táto úprava bude nasadená do produkcie v najbližších týždňoch.

5/2022

EN

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_52022

 • List Statement_type
  • New Code = 91 (Financial statements of budgetary and contributory organizations)
 • List Assets
  • New Codes of financial statements value (from r12001 to r53138) related to the statement type code = 91

Document changed: WS2_1 functions_05_2022 detailed, TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20221705_FULL

 • Specified use of execution methods: ExecutionGet and ExecutionGetSpecificDetail methods return a list of executions matching the search criteria, subjectType is either P (legal person) or F (natural person). In the case of an entrepreneur, it is necessary to distinguish between the specifics of CEE CZ and CRE SK. CEE CZ understands an entrepreneur as a natural person. It is necessary to check entrepreneur as natural person (via name, surname, date of birth, or registration number). If you check the entrepreneur using the ID number, the CEE CZ will always return a negative hit (it will not find the subject in its database), even if a query on the same subject using the name, surname, date of birth returns several executions. According to the information from the data provider, the registered ID numbers of the entrepreneurs will be deleted from the database. So far this has not happened - however, entrepreneur IDs taken directly from the CEE CZ response do not return a positive result when queried back. In some cases, CEE CZ does not even return information about the type of entity in its response (whether the entity is a natural person or an entrepreneur - the field is returned blank).
 • In CRE SK, it does not matter whether the entrepreneur will be checked as a legal person or as a natural person. ++

 

CZ

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_52022

 • List Statement_type
  • New Code = 91 (Účetní výkazy rozpočtových a příspěvkových organizací)
 • List Assets
  • Nové kódy jednotlivých položek účetního výkazu (r12001 až r53138) související s typem výkazu = 91

Upravený dokument: WS2_1 functions_05_2022 detailed, TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20221705_FULL

 • Upřesněno využívání exekučních metod: Metody ExekuceGet a ExekuceGetSpecificDetail vrátí seznam exekucí odpovídajících vyhledávacím kritériím, subjectType je buď P (právnická osoba) nebo F (fyzická osoba). V případě dotazu na FOP (fyzickou osobu podnikatele) je nutné rozlišovat specifika CEE CZ a CRE SK. CEE CZ pracuje s FOP jako s fyzickou osobou, je tedy nutné prověřovat FOP jako by to byla FO (tedy přes jméno, příjmení, datum narození, nebo RČ). Dotaz na FOP nelze provádět s použitím IČ – v takovém případě nebude osoba nikdy dohledána, ač může záznam mít. Podle informací od CEE CZ budou evidovaná IČ u FOP z databáze postupně promazána. Zatím se tak nestalo – avšak ani IČ na FOP převzaté přímo z odpovědi CEE CZ nevrací při zpětném dotazu na ně pozitivní výsledek. V některých případech nevrací CEE CZ ve své odpovědi ani informaci o typu subjektu (neuvádí, zda jde o fyzickou osobu či fyzickou osobu podnikatele – pole vrací prázdné).
 • V CRE SK je to jedno, zda bude FOP prověřena jako PO nebo jako FO.

 

SK

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_52022

 • List Statement_type
  • New Code = 91 (Účtovné výkazy rozpočtových a príspevkových organizácií)
 • List Assets
  • Nové kódy jednotlivých položiek účtovného výkazu (r12001 až r53138) súvisiace s typom výkazu = 91

Upravený dokument: WS2_1 functions_05_2022 detailed, TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20221705_FULL

 • Upresnené využívanie exekučných metód: Metódy ExekuceGet a ExekuceGetSpecificDetail vráti zoznam exekúcií zodpovedajúcich vyhľadávacím kritériám, subjectType je buď P (právnická osoba) alebo F (fyzická osoba). V prípade dotazu na FOP (fyzickú osobu podnikateľa) je nutné rozlišovať špecifiká CEE CZ a CRE SK. CEE CZ pracuje s FOP ako s fyzickou osobou, je teda nutné preverovať FOP ako by to bola FO (teda cez meno, priezvisko, dátum narodenia, alebo RČ). Dopyt na FOP nie je možné vykonávať s použitím IČO – v takom prípade nebude osoba nikdy vyhľadaná, hoci môže záznam mať. Podľa informácií od CEE CZ budú evidované IČO u FOP z databázy postupne premazané. Zatiaľ sa tak nestalo – avšak ani IČO na FOP prevzaté priamo z odpovede CEE CZ nevracia pri spätnom dotaze na ne pozitívny výsledok. V niektorých prípadoch nevracia CEE CZ vo svojej odpovedi ani informáciu o type subjektu (neuvádza, či ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa – pole vracia prázdne).
 • V CRE SK je to jedno, či bude FOP preverená ako PO alebo ako FO.

4/2022 nr.2

Upravený dokument: 

CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_42022 a CribisCZSK WS2.1 UserManual_core - původní doc formát nahrazen formátem pdf

4/2022

EN

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_42022

 • List Warnings_cd
  • New WarningID = VO (The subject is in the list of persons who can be deleted from the Commercial Register)
 • List Assets
  • Small update of EN and DE description of p40023, type 40 (EN = Revenue reserves, DE = Gewinnrücklagen), CZ and SK description without change
  • Small update of description of p1203, type 40 (removed capital A. at the beginning of the name Receivables for subscribed capital)

Document changed: WS2_1 functions_04_2022 detailed

 • Added range of accepted values ​​in the getPersonAMLInfo method for the input parameter birthDate (range 1.1.1901 – 31.12.2099).

 **

CZ

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_42022

 • List Warnings_cd
  • Nový WarningID = VO (Subjekt je v seznamu osob, které mohou být vymazány z obchodního rejstříku)
 • List Assets
  • Drobná úprava EN a DE názvu položky p40023, type 40 (EN = Revenue reserves, DE = Gewinnrücklagen), CZ a SK názvy jsou beze změny (Fondy ze zisku)
  • Drobná úprava názvu položky p1203, type 40 (odebráno velké A. před názvem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál)

Upravený dokument: WS2_1 functions_04_2022 detailed

 • Doplněn rozsah akceptovaných hodnot v metodě getPersonAMLInfo při vstupním parametru birthDate (rozsah 1.1.1901 – 31.12.2099).

SK

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_42022

 • List Warnings_cd
  • Nový WarningID = VO (Subjekt je v zozname osôb, ktoré môžu byť vymazané z obchodného registra)
 • List Assets
  • Drobná úprava EN a DE názvu položky p40023, type 40 (EN = Revenue reserves, DE = Gewinnrücklagen), SK a CZ názvy sú bez zmeny (Fondy zo zisku)
  • Drobná úprava názvu položky p1203, type 40 (odobraté veľké A. pred názvom Pohľadávky za upísané vlastné imanie)

Upravený dokument: WS2_1 functions_04_2022 detailed

 • Doplnený rozsah akceptovaných hodnôt v metóde getPersonAMLInfo pri vstupnom parametri birthDate (rozsah 1.1.1901 – 31.12.2099).

3/2022

CZ

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_032022

 • list Legal_form_cd, nové type codes
  • LegalFormID = 55 (Myslivecká organizace)
  • LegalFormID = 56 (Pozemkové společenství)
  • LegalFormID = 57 (Sdružení účastníků pozemkových úprav)
  • LegalFormID = 58 (Krajský úřad)
  • LegalFormID = 59 (Zájmové sdružení fyzických osob bez právní způsobilosti)

SK

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_032022

 • list Legal_form_cd, nové type codes
  • LegalFormID = 55 (Poľovnícka organizácia)
  • LegalFormID = 56 (Pozemkové spoločenstvo)
  • LegalFormID = 57 (Združenie účastníkov pozemkových úprav)
  • LegalFormID = 58 (Krajský úrad)
  • LegalFormID = 59 (Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti)

EN

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_032022

 • list Legal_form_cd, new type codes
  • LegalFormID = 55 (Hunting organization)
  • LegalFormID = 56 (Land community)
  • LegalFormID = 57 (Association of participants in land readjustment)
  • LegalFormID = 58 (Regional office)
  • LegalFormID = 59 (Interest association of natural persons without legal capacity)

 

  •  

2/2022

CZ

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_22022

 • List Contacts_CD
  • Nový ContactTypeID = 13 (Číslo účtu správce daně vedeného pro daňový subjekt)
  • upravený popis ContactTypeID = 06 (Bankovní spojení - IBAN a jiné)

Upravené metody:

 • getGlobalReport, getGlobalMicroReport – nový element TaxAdministratorAccountNumber v main body, který obsahuje Číslo účtu správce daně vedeného pro daňový subjekt
 • getRelationsReport/getGlobalRelations, getGlobalEconomicGroup – v elementu address bude na konci stringu přidána mezera v případě, že půjde o adresu, kterou nebylo možné normalizovat (rozložit adresu na ulici, město, PSČ, stát).
 • ExekuceGet, ExekuceGetDetail, ExekuceGetSpecificDetail – v SK WS endpointu budou mít metody k dispozici verzi 3. Při verzi 3 bude odpověď metod rozšířená o další elementy. Verze 1 a 2 jsou beze změny. Prosíme, pro detailní popis změn si stáhněte aktuální dokumentaci.
  • ExekuceGet, verze 3 – navíc nové elementy
  • ExekuceGetDetail, ExekuceGetSpecificDetail, verze 3 – navíc nové elementy, přidána sekvence LatestDocument, přidán complex type Enforcements, úprava struktury Documents (položky týkající se celé kauzy byly nakopírovány na vyšší úroveň; ve verzi tři se plní položky na vyšší úrovni, původní ve struktuře Documents jsou ve schématu zachovány kvůli verzím 1 a 2, ale v response se nevrací)
 • Upravené dokumenty:
  • WS2_1 functions_02_2022 detailed (aktualizace popisu exekučních metod)
  • CribisSKWS21definition (aktualizovaná schémata metod getGlobalReport, getGlobalMicroReport, exekuceGet, exekuceGetDetail, exekuceGetSpecificDetail)
  • CEE_mapping to ceecr (nový dokument s definicí mapování na ceecr.cz)
  • CRIBIS CZ WS XSD schemas_022022 (aktualizovaná output schémata metod getGlobalReport, getGlobalMicroReport)

 

 

SK

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_22022

 • List Contacts_CD
  • nový ContactTypeID = 13 (Číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt)
  • upravený popis ContactTypeID = 06 (Bankové spojenie - IBAN a iné)

Upravené metódy:

 • getGlobalReport, getGlobalMicroReport – nový element TaxAdministratorAccountNumber v main body, ktorý obsahuje Číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt
 • getRelationsReport/getGlobalRelations, getGlobalEconomicGroup – v elementu address bude na konci stringu pridaná medzera v prípade, že pôjde o adresu, ktorú nebolo možné normalizovať (rozložiť adresu na ulici, mesto, PSČ, štát).
 • ExekuceGet, ExekuceGetDetail, ExekuceGetSpecificDetail – v SK WS endpointe budú mať metódy k dispozícii verziu 3. Pri verzii 3 bude odpoveď metód rozšírená o ďalšie elementy. Verzie 1 a 2 sú bez zmeny. Prosíme, pre detailný popis zmien si stiahnite aktuálnu dokumentáciu.
  • ExekuceGet, verze 3 – pridané nové elementy
  • ExekuceGetDetail, ExekuceGetSpecificDetail, verze 3 – pridané nové elementy, pridaná sekvencia LatestDocument, pridaný complex type Enforcements, úprava štruktúry Documents (položky týkajúce sa celej kauzy boli nakopírované na vyššiu úroveň; vo verzii 3 sa plnia položky na vyššej úrovni, pôvodné v štruktúre Documents sú v schéme zachované kvôli verziám 1 a 2, ale v response sa nevracajú)
 • Upravené dokumenty:
  • WS2_1 functions_02_2022 detailed (aktualizácia popisu exekučných metód)
  • CribisSKWS21definition (aktualizované schémy metód getGlobalReport, getGlobalMicroReport, exekuceGet, exekuceGetDetail, exekuceGetSpecificDetail)
  • CEE_mapping to ceecr (nový dokument s definíciou mapovania na ceecr.cz)
  • CRIBIS CZ WS XSD schemas_022022 (aktualizované output schémy metód getGlobalReport, getGlobalMicroReport)

 

 

EN

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_22022

 • List Contacts_CD
  • new ContactTypeID = 13 (The number of the tax administrators account kept for the tax subject)
  • description updated ContactTypeID = 06 (Bank connection - IBAN and others)

Method changed:

 • getGlobalReport, getGlobalMicroReport – new element TaxAdministratorAccountNumber in the main body that contains The number of the tax administrators account kept for the tax subject
 • getRelationsReport/getGlobalRelations, getGlobalEconomicGroup – a space will be added at the end of the address element if it is an address that could not be normalized (could not be decompose into a street, city, postcode, state).
 • ExekuceGet, ExekuceGetDetail, ExekuceGetSpecificDetail – in the SK WS endpoint, the methods will have version 3 available. In version 3, the response of the methods will be extended by other elements. Versions 1 and 2 are unchanged. Please download the current documentation for a detailed description of the changes.
  • ExekuceGet, verze 3 – new elements added
  • ExekuceGetDetail, ExekuceGetSpecificDetail, verze 3 – new elements added, LatestDocument sequence added, complex type Enforcements added, Documents structure modified (items related to the whole case were copied to a higher level; higher level items are filled in version 3, the original ones in the Documents structure are retained in the schema, but in response does not return)
 • Updated documents:
  • WS2_1 functions_02_2022 detailed (description of execution methods updated)
  • CribisSKWS21definition (method schemas updated - getGlobalReport, getGlobalMicroReport, exekuceGet, exekuceGetDetail, exekuceGetSpecificDetail)
  • CEE_mapping to ceecr (new document with definition mapping on ceecr.cz)
  • CRIBIS CZ WS XSD schemas_022022 (method output schemas updated - getGlobalReport, getGlobalMicroReport)

1/2022

EN

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_12022

 • List AlertTypeLabels, description changed in the EN mutation
  • AlertTypeCode = C_IN (Overdue liability (state, B2B))

Method changed: getGlobalRelations, getGlobalEconomicGroup

 • Both methods will have a new optional input parameter noNegativeInfo (true / false), default is false. If noNegativeInfo = true, the NegativeInfoList elements will not be in the response. In a specific cases it can cause significantly faster and smaller response of the services.
 • Document changed
  • WS2_1 functions_01_2022 detailed (method description updated), CribisSKWS21definition (WSDL updated)
  • TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20222401_FULL (method description updated), CRIBIS CZ WS XSD schemas_012022 (new input schemas of the method getGlobalRelations, getGlobalEconomicGroup)

CZ

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_12022

 • List AlertTypeLabels, úprava popisu alertu v EN mutaci
  • AlertTypeCode = C_IN (Overdue liability (state, B2B))

Upravené metody: getGlobalRelations, getGlobalEconomicGroup

 • Obě metody budou mít k dispozici nový nepovinný vstupní parametr noNegativeInfo (true / false), default je false. V případě, že noNegativeInfo = true, nebude odpověď obsahovat elementy NegativeInfoList, čímž se dá ve specifických případech dosáhnout výrazně kratší doby odezvy služby a menší velikosti odpovědi. 
 • Upravené dokumenty
  • WS2_1 functions_01_2022 detailed (aktualizace popisu metod), CribisSKWS21definition (aktualizované WSDL)
  • TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20222401_FULL (aktualizace popisu metod), CRIBIS CZ WS XSD schemas_012022 (nové input schéma metod getGlobalRelations, getGlobalEconomicGroup)

SK

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_12022

 • List AlertTypeLabels, úprava popisu alertu v EN mutácii
  • AlertTypeCode = C_IN (Overdue liability (state, B2B))

Upravené metódy: getGlobalRelations, getGlobalEconomicGroup

 • Obe metódy budú mať k dispozícii nový nepovinný vstupný parameter noNegativeInfo (true / false), default je false. V prípade, ak noNegativeInfo = true, odpoveď nebude obsahovať elementy NegativeInfoList, čím sa dá v špecifických prípadoch dosaihnuť výrazne kratšia doba odozvy služby a menšia veľkosť odpovede.
 • Upravené dokumenty
  • WS2_1 functions_01_2022 detailed (aktualizácia popisu metód), CribisSKWS21definition (aktualizované WSDL)
  • TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20222401_FULL (aktualizácia popisu metód), CRIBIS CZ WS XSD schemas_012022 (nové input schéma metód getGlobalRelations, getGlobalEconomicGroup)

12/2021

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_122021

 • List RelationTypeCode,

Nové typy vazeb

 • RelationTypeCode = AA0118 (Rozhodčí komise)
 • RelationTypeCode = AA011800 (Rozhodce)
 • RelationTypeCode = AA011801 (Předseda rozhodčí komise)
 • RelationTypeCode = AA011802 (Místopředseda rozhodčí komise)
 • RelationTypeCode = AA011803 (Člen rozhodčí komise)

Úprava popisu vazby

 • RelationTypeCode = AA011601 (Konečný uživatel výhod (RPO))
 • List Warnings_cd, změna zkratky v SK jazyce (v přípravě)
  • WarningID = 24 (Konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie), zkratka KZBL
 • List Assets, doplněno vysvětlení k řazení položek a označení součtových položek

 

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_122021

 • List RelationTypeCode,

Nové typy väzieb

 • RelationTypeCode = AA0118 (Rozhodcovská komisia)
 • RelationTypeCode = AA011800 (Rozhodca)
 • RelationTypeCode = AA011801 (Predseda rozhodcovskej komisie)
 • RelationTypeCode = AA011802 (Podpredseda rozhodcovskej komisie)
 • RelationTypeCode = AA011803 (Člen rozhodcovskej komisie)

Úprava popisu väzby

 • RelationTypeCode = AA011601 (Konečný užívateľ výhod (RPO))
 • List Warnings_cd, zmena skratky v SK jazyku (v príprave)
  • WarningID = 24 (Konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie), skratka KZBL
 • List Assets, doplnené vysvetlenie k zoradeniu položiek a označeniu súčtových položiek

 

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_122021

 • List RelationTypeCode,

New type codes

 • RelationTypeCode = AA0118 (Arbitration committee)
 • RelationTypeCode = AA011800 (Arbitrator)
 • RelationTypeCode = AA011801 (Chairman of the arbitration committee)
 • RelationTypeCode = AA011802 (Vice-Chairman of the arbitration committee)
 • RelationTypeCode = AA011803 (Member of the arbitration committee)

Updated description of a relation

 • RelationTypeCode = AA011601 (Users of the final benefits (RPO))
 • List Warnings_cd, shortening updated, only in SK language (in preparation)
  • WarningID = 24 (Konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie), shortening KZBL
 • List Assets, added explanation for sorting items and marking summary items

10/2021

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_102021

 • List Warnings_cd, new type codes of supplementary information
  • WarningID = I800PF (Supplementary pension insurance intermediary)
  • WarningID = I800PM (Intermediary of payment instruments)
  • WarningID = I800SM (Currency exchange activities)
  • WarningID = I808 (Public interest entity)
 • List RegistrySectionDictionary, new type code
  • RegistrySectionID = PV (ID in the Register of public sector partners)

There is also an adjustment in the GetGlobalReport method in the FinancialStatements section. In the case of a Slovak entity, the method could return up to three types of financial statements for one accounting period, if the entity published standard and IFRS statements for the same period. As a result, when the web service is limited to 5 accounting periods, data for only two or three years were available in the response. Newly, the method will return only one type of financial statement for each period according to priority: standard statements, IFRS original statement, IFRS statement of selected data, consolidated IFRS statements, so it always returns data for 5 periods, if available.

This adjustment applies to approximately 100 Slovak entities reporting in IFRS standards.

08/2021 nr. 2

Document changed:

WS2_1 functions_08_2021 detailed (SK + CZ WS), TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20210809_FULL (CZ WS)

and schema

CribisSKWS21definition (SK + CZ WS), CRIBIS CZ WS XSD schemas_082021 (CZ WS)

 • Updated input and output schema of the method getGlobalEconomicGroup
  • New optional input parameter finalBenefitsUsers (true / false), default is false. If true, then the answer contains another section FinalBenefitsUsers with data of Users of the final benefits (from the SK source Register of public sector partners) and Beneficial owners (from the CZ source Evidence of beneficial owners). The section FinalBenefitsUsers has its own structure of elements.
  • SK + CZ WS: input schema is part of WSDL
 • This update will be available since September 2021

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_082021 nr2

 • List Warnings_cd, new type code
  • WarningID = 07 (The real owner of the subject in a tax haven)
 • Minor text updates and corrections of typos in the description of items in the code lists of relations (RelationTypeCode) and sources (SourceCode).

08/2021

At the end of August 2021, changes in the codes of relations and supplementary information will be implemented. The codes of already existing information (mentioned below) will be changed. After the change, the data will be available only under the new codes. As the information itself does not change, no alerts will be generated.

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_082021

 • List RelationTypeCode
  • Data with the code RelationTypeCode = AA0116 will be moved under the code AA011600
  • New type RelationTypeCode = AA011600 (Users of the final benefits) – it will contain data from the Slovak sources: Register of public sector partners, Register of legal entities
  • Old type RelationTypeCode = AA0116 will be still available in the codes with different name Users of the final benefits / Beneficial owner (it is main code for this part of tree branch of relations)
  • New codes, available immediately
   • RelationTypeCode = AA011603 (Direct beneficial owner)
   • RelationTypeCode = AA01160300 (Direct beneficial owner)
   • RelationTypeCode = AA01160301 (Direct beneficial owner - final recipient)
   • RelationTypeCode = AA01160302 (Direct beneficial owner - final influence)
   • RelationTypeCode = AA01160303 (Direct beneficial owner - final recipient with final influence)
   • RelationTypeCode = AA01160304 (Direct beneficial owner - alternate owner according to § 5 of Act No. 37/2021 Coll.)
   • RelationTypeCode = AA011604 (Indirect beneficial owner)
   • RelationTypeCode = AA01160400 (Indirect beneficial owner)
   • RelationTypeCode = AA01160401 (Indirect beneficial owner - final recipient)
   • RelationTypeCode = AA01160402 (Indirect beneficial owner - final influence)
   • RelationTypeCode = AA01160403 (Indirect beneficial owner - final recipient with final influence)
   • RelationTypeCode = AA01160404 (Indirect beneficial owner - alternate owner according to § 5 of Act No. 37/2021 Coll.)
 • List Warnings_cd
  • Data with the code WarningID = I10 (Healthcare provider) will be under the code I805
  • Data with the code WarningID = I11 (Road transport registers) will be under the code I806
  • Data with the code WarningID = I1100 (Taxi concession) will be under the code I80600
  • Data with the code WarningID = I1101 (Registered carrier - passenger road transport) will be under the code I80601
  • Data with the code WarningID = I1102 (Registered carrier - freight road transport) will be under the code I80602
  • Data with the code WarningID = I12 (Family company) will be under the code I807
   • Previous codes will not be in the list
 • List SubjectType – new subject type (available only with custom relations created by a web user)
  • CO – custom entity type Other

07/2021

All updates will be in production within 2 weeks.

Document changed: CribisSKWS21definition (for CZ WS version document: CRIBIS CZ WS XSD schemas_072021)

 • Updated schemas:
 • getRelationsReport (input) – separate input schema is part of only CZ WS documentation, SK CZ WS schema is part of the WSDL. The method contains new optional parameters
  • addressEntities: if addressEntities = true, the output contains also entities of addresses and its relation. Entities of addresses have its own structure of elements, different from the structure for subjects. If addressEntities = false the structure of the response is the same as now. Default is false.
  • customRelations: if customRelations = true, the output contains also custom entities and relations. Custom entities has the same structure of elements as subjects. The element Type marks these entities by CC, CP, CA. Default is false.
 • getRelationsReport (output) – new elements for entity of address. Available when addressEntities = true
 • getGlobalReport (output) – new elements Prefix and Suffix in the complex KeyOwner and Individual. Since the new elements were added, the prefix and suffix are not part of elements Name and Surname.

 

Document changed: WS2_1 functions_07_2021 detailed (for CZ WS version document: TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20210712_FULL)

 • getRelationsReport – added description of new optional inputs parameters addressEntities and customRelations – the same description as is in the part about schemas update.

 

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_072021

 • List RelationTypeCode – update of description and shortening
  • RelationTypeCode like AA15% (CRIF Foreign relations)
  • RelationTypeCode = AA04P4 (Probably the identical person)
 • List SubjectType – new types added
  • A – entity of address
  • CC – entity of custom company
  • CP – entity of custom person
  • CA – entity of custom address
 • List Statement_type – new type
  • Code = 60 (IFRS original), will be available in the response in 3Q2021, only for SK entities
 • List CourtAndOfficeList – new list (list of courts and offices that do registration of economics subjets), available in the getGlobalReport, section Registration
 • List AddressDetailPurposeCode – new list (list of possible purposes of place (addresses)), available in the response of the method getRelationsReport when input parameter addressEntities = true

 

Document changed: CRE_CEE connector info

output samples added, added description of error messages

04/2021

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_042021

 • list Warnings_cd, new type code of warning and supplementary information
  • Warning ID = I12 (Family company)
 • list RelationTypeCode – new type code of relations
  • Warning ID = AA0216 (Contact person for export)
 • list RelationTypeCode – other updates
  • Warning ID = AA120101 (Governor) description updated in SK mutation
  • Warning ID = AA120001 (Mayor / High mayor) description updated in all language mutations

04/2021 nr. 2

Document changed: WS2_1 functions_04_2021 detailed

 • List GetUpdates2 (alerts), new types of alerts
  • Code = C_BNL (Bankruptcies and restructurings (main records))
  • Code = C_BNL_P (Bankruptcies and restructurings (main records))
  • Code = C_EX4 (Execution property)
  • Code = C_EX5 (Execution other)
  • Code = C_INI (Insolvency (main records))

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_042021 nr2

 • list Warnings_cd – update of description
  • Warning ID = I1 (PEP / Public functionary)
  • Warning ID = I1CR (PEP / Public functionary of the Czech republic)
  • Warning ID = I1SR (PEP / Public functionary of the Slovak republic)
 • list RelationTypeCode – update of description and shortening only in CZ and SK mutation
  • RelationTypeCode = AA0116 (Users of the final benefits)
 • List AlertTypesLabels (it is copy of the list GetUpdates2 (alerts) in the document WS2_1 functions_04_2021 detailed)

02/2021 nr. 2

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022021nr2

 • list Warnings_cd, new type codes of warning and supplementary information
  • Warning ID = BA47 (Termination of the procedure for the proposal to determine the repayment schedule)
  • Warning ID = BA48 (Entity in the list of persons that may be deleted from the Commercial Register)
  • Warning ID = DO04 (Rejection of an application for temporary protection)
  • Warning ID = IN02Q4 (Notification of the ČNB on the declaration of bankruptcy)
  • Warning ID = IN02Q5 (Resolution on the interruption of debt relief)
  • Warning ID = IN02Q6 (Insolvency administrator report)
  • Warning ID = IN02Q7 (Resolution on non - approval of debt relief and suspension of proceedings)
  • Warning ID = IN02Q8 (NS - Note)
  • Warning ID = IN02QA (Resolution on waiving the execution of the inventory of assets)
  • Warning ID = IN02QB (Resolution on the cancellation of the approved debt relief and the termination of the proceedings)
  • Warning ID = IN02QC (NS - Statement on appeal)
  • Warning ID = IN02QD (Expenses summary)
  • Warning ID = IN02QE (Statement from the CEO)
  • Warning ID = IN02QF (Purchase contract)
  • Warning ID = IN02QG (Completion of the application)
  • Warning ID = IN02QH (NS - Decision NS - corrective)
  • Warning ID = IN02QP (Withdrawal of denial of claim by the creditor)
  • Warning ID = IN02QQ (Resolution not to approve the change of the reorganization plan)
  • Warning ID = IN02QR (NS - Decision of NS)
  • Warning ID = IN02QS (Resolution on rejection / suspension of objections)
  • Warning ID = IN02QT (Order terminating the appeal proceedings)
  • Warning ID = IN02QU (Resolution on the extent of voting rights at creditors' meetings)
  • Warning ID = IN02QV (NS - Supplement to the appeal)
  • Warning ID = IN02R0 (Contract)
  • Warning ID = IN02R1 (Resolution on the suspension of proceedings against the deceased debtor)
  • Warning ID = IN02R2 (Request to remove a debtor from the list of debtors)
  • Warning ID = IN02R3 (Record of negotiations with the debtor)
  • Warning ID = IN02R4 (Instruction of the secured creditor)
  • Warning ID = IN02R5 (Resolution on the imposition of a fine under the Insolvency Act)
  • Warning ID = IN02R6 (Resolution on the invalidity of a legal act)
  • Warning ID = IN02R7 (NS - Replica to express)
  • Warning ID = IN02R8 (Communication on the interrelationship of the files)
  • Warning ID = IN02RA (VS - Resolution - repealed and stopped)
  • Warning ID = IN02RB (Resolution on the instruction of the secured creditor)
  • Warning ID = IN02RC (NS - Decision NS - challenge)
  • Warning ID = IN02RD (NS - Withdrawal of appeal)
  • Warning ID = IN02RF (Resolution on the extension of the debt relief process)
  • Warning ID = IN02RG (Resolution on compliance with the tenant's proposal to cancel the termination of the lease)
  • Warning ID = IN02RH (Receivable for property)
  • Warning ID = IN02RJ (NS - Judgment Protocol)
  • Warning ID = IN02RK (Order rejecting the appeal)
  • Warning ID = IN02RM (Resolution on the approval of debt relief by fulfilling the repayment schedule with the monetization of assets)
  • Warning ID = IN02RN (Resolution on the ineffectiveness of the withdrawal of the debt relief application)
  • Warning ID = IN02RU (Final termination of the matter)
  • Warning ID = IN02RV (Cancellation of the interconnection of files)
  • Warning ID = IN02S0 (Resolution on the additional finding of a denied claim)
  • Warning ID = IN02S1 (NS - Decision NS - suspension of enforceability)
  • Warning ID = IN02S2 (Resolution rejecting the application for debt relief and suspending the proceedings)
  • Warning ID = IN02S3 (Resolution rejecting the creditor change proposal)
  • Warning ID = IN02S4 (Debtor 's request)
  • Warning ID = IN02S5 (Resolution on return of SOP / SOP overpayment)
  • Warning ID = IN02S6 (Proposal for interruption of debt relief)
  • Warning ID = IN02S7 (Invitation to foreign creditors according to § 430 IZ)
  • Warning ID = IN02S8 (Resolution not to confirm the administrator elected by the creditors' meeting)
  • Warning ID = IN02SA (Resolution on continuing debt relief)
  • Warning ID = IN02SB (Bankruptcy declaration proposal)
  • Warning ID = IN02SC (Resolution on non - compliance with debt relief)
  • Warning ID = IN02SD (NS - Inquiry on the status of proceedings)
  • Warning ID = IN02SE (Review report)
  • Warning ID = IN02SM (Resolution rejecting the application for authorization of debt relief and suspension of proceedings)
  • Warning ID = IN02SS (Resolution rejecting the motion for exemption from payment of claims)
  • Warning ID = IN02ST (Resolution on setting a deadline for fulfilling the receivable for the substance and determining the part of the property that will be used for payment)
  • Warning ID = IN02SU (Extract data from basic registers)
  • Warning ID = IN02SV (Invitation to file an action to determine the order of the claimed claim (§ 203a IZ))
  • Warning ID = IN02T0 (Resolution on the payment of an advance on the costs of proof)
  • Warning ID = IN02T1 (Mutual proposal)
  • Warning ID = IN02T2 (Resolution on non - publication of the insolvency petition)
  • Warning ID = IN02T3 (Debt relief message)
  • Warning ID = IN02T4 (Notification of a change in the person of the creditor)
  • Warning ID = IN02T5 (NS - Communication)
  • Warning ID = IN02T6 (Contract for sale outside the auction)
  • Warning ID = IN02T7 (Accounting statement)
  • Warning ID = IN02T8 (Resolution on the termination of the debtor's exemption from the payment of outstanding receivables)
  • Warning ID = IN02TE (Decree on initiating insolvency proceedings of another debtor)
  • Warning ID = IN02TF (NS - Judgment of the Constitutional Court)
  • Warning ID = IN02TH (Resolution on the termination of the appeal proceedings)
  • Warning ID = IN02TJ (IS debt relief report)
  • Warning ID = IN02TK (Resolution on the refusal to deny the claim by the registered creditor)
  • Warning ID = IN02TL (Resolution on the withdrawal of the exemption from the payment of outstanding claims)
  • Warning ID = IN02TO (A call to foreign creditors pursuant to Section § 430 IZ)
  • Warning ID = IN02TU (Resolution dismissing the appeal for late payment)
  • Warning ID = IN02TV (NS - Decision of the NS - postponement of legal force)
  • Warning ID = IN02U0 (Resolution on the review report)
  • Warning ID = IN02U1 (Notification of denial of registration of the claim)
  • Warning ID = IN02U2 (Resolution on confirmation / amendment / acceptance of objections)
  • Warning ID = IN02U3 (Resolution on the revocation of the decision approving the SJM settlement agreement)
  • Warning ID = IN02U4 (List of assets and liabilities)
  • Warning ID = IN02U5 (NS - Decision NS - procedural succession)
  • Warning ID = IN02U6 (Notification of denial of the registered claim)
  • Warning ID = IN02U7 (NS - Request)
  • Warning ID = IN02U8 (NS - Decision of the NS on appeal - amending)
  • Warning ID = IN02UA (Decree on the review report and the debt relief report)
  • Warning ID = I10 (Healthcare provider)
  • Warning ID = I11 (Road transport registers)
  • Warning ID = I1100 (Taxi concession)
  • Warning ID = I1101 (Registered carrier - passenger road transport)
  • Warning ID = I1102 (Registered carrier - freight road transport)
 • list RelationTypeCode – new type codes of relations
  • Warning ID = AA02VF (Management of state organizations - public officials)
  • Warning ID = AA02VF00 (Head of the organizational unit of the state)
  • Warning ID = AA02VF01 (Head of the 1st Corps Security Corps)
  • Warning ID = AA02VF02 (Chief member of the security corps of the 2nd management level)
  • Warning ID = AA02VF03 (Chief member of the security forces)
  • Warning ID = AA02VF04 (Senior employee of the 2nd level of management)
  • Warning ID = AA02VF05 (3rd level manager)
  • Warning ID = AA02VF06 (Senior employee of the 4th level of management)
  • Warning ID = AA02VF07 (Chief official of a territorial self-governing unit)
  • Warning ID = AA02VF08 (Department Director)
  • Warning ID = AA02VF09 (Director of a research institution)
  • Warning ID = AA02VF10 (Section Director)
  • Warning ID = AA0117 (Trust fund administrator)
  • Warning ID = AA011700 (Trust fund administrator - f.o.)
  • Warning ID = AA011701 (Trust fund administrator - p.o.)
  • Warning ID = AA0214 (Professional representative of the health service provider)
  • Warning ID = AA0215 (Transport Manager)

02/2021

Document changed:

WS2_1 functions_02_2021 detailed

 • Updated description to methods GetLiensReport, GetPersonLiensReport
  • Both methods have new input parameter isHistorical (true, false). If isHistorical = true, the response contains also historical records and the element "Historical" (0,1).

CribisSKWS21definition

 • Updated schemas
  • LR2.0 (GetLiensReport) – element Historical added
  • PLR2.0 (GetPersonLiensReport) – element Historical added

CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022021

 • New list RelationReliabilityID – codes of ReliabilityID (available in getGlobalRelations)

10/2020

Updated document: CRIBIS CONNECTED - hyperlinks 5.0

Because the new version of the Cribis application was issued, parameterized Cribis hyperlinks were also modified.

Especially the certificate lines were changed to www3.cribis.cz/hyperlink/cert?, respectively www3.cribis.sk/hyperlink/cert?. Furthermore, a new method of composing links has been added. The method allows users to build a hyperlink to any page of the application by simply copying part of the url.

The original hyperlinks still remain valid and compatible without the need for any modifications. All landing pages are available, except for the Flexi report (Czech entity report) and the General report (Slovak entity report), which were replaced by a joint Global report. The original parameterized hyperlinks directed to these two reports now link to the common Global report.

09/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_092020

List Warnings_cd, New type code of supplementary information

 • WarningID = I80308 (COVID19 - Entity in the sector with long-term consequences of the coronary crisis)

List Warnings_cd, typo correction in CZ version

 • WarningID = BA (Konkurzy, restrukturalizace a vyrovnání)

 

Cribis migration: In the period from 22nd of September to 30th of September, the Cribis users will be migrated to the new version. Please note that this migration will not affect our web services.

07/2020

Document changed:

CribisSKWS21definition (SK clients and CZ clients since 2018)

 • Updated schemas: Global2.0, GlobalM2.0, GlobalS2.0

CRIBIS CZ WS XSD schemas_072020 (CZ clients till 2017)

 • Updated schemas: GetGlobalReportOutput, GetGlobalMicroReportOutput, GetGlobalSimpleReportOutput

 

All mentioned methods

 • new element CountryAlpha2 in the complex types Address/HistoricalAddress (contains shortenings of countries in ISO Alpha 2)

Global2.0

 • new element NutsID in the complex type CompanyIdentification (contains values from the collumn NutsID, list MunicipalityList/DictrictList)
 • new element PositionID in the complex types KeyOwner/Individual (contains internal ID)
 • new element InstitutionalSubsectorCode in the complex type CompanyIdentification (contains values from the collumn Shortening, list InstitutionalSectorDictionary)

GetGlobalReportOutput

 • new element NutsID in the complex type CompanyIdentification (contains values from the collumn NutsID, list MunicipalityList/DictrictList)
 • new element PositionID in the complex types KeyOwner/Individual (contains internal ID)

 

CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_072020

 • new list CountryList with Alpha 2 codes

06/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_062020

List Warnings_cd, New type codes of warning and supplementary information

 • WarningID = DO (Temporary protection against creditors)
 • WarningID = DO01 (Temporary protection against creditors)
 • WarningID = DO02 (Abolition of temporary protection against creditors)
 • WarningID = DO03 (Abolition of temporary protection against creditors by a court)
 • WarningID = SK (Statutory body or owner in bankruptcy proceedings)
 • WarningID = SKSO (Statutory body in bankruptcy proceedings)
 • WarningID = SKVL (Owner in bankruptcy proceedings)
 • WarningID = I80304 (Contribution provided from the targeted ANTIVIRUS program)
 • WarningID = I80305 (Beneficiaries of support in the COVID I, EXPANZE - COVID and COVID II programs)
 • WarningID = I80306 (Modified probability of bankruptcy with the expected decline in GDP by 8%)
 • WarningID = I80307 (Contribution provided from the targeted Prvá pomoc)
 • WarningID = I804 (Certification)
 • WarningID = IU (Information on a person's death)

List OwnershipTypeDictionary, new list – ownership types dictionary

List InstitutionalSectorDictionary, new list – Institutional sector dictionary

05/2020

Document changed:

WS2_1 functions_05_2020 detailed

CribisCZSK WS2.1 UserManual_core_05_2020

CribisSKWS21definition

 • New methods added (description, schemas)
  • CUZKGetCandidates - Returns a list of entities (objects) that meet the input criteria.
  • CUZKGetOverview - Returns an overview of the property sheets according to IdOS returned by CuzkGetCandidates.
  • CUZKGetOverviewDirect - Returns an overview of the person's property sheets based on the match of the full name and birth number.
  • CUZKGetDocument - The method returns a complete XML document obtained from CUZK encoded in BASE64.

 

New document: ciselnikyCUZK2020_05

 • Lists of CUZK codes

 

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_052020

 • List Warnings_cd
  • New type codes of supplementary information
  • WarningID = I803 (Impact of the COVID 19 pandemic by main business activity)
  • WarningID = I80300 (COVID19 - An entity in a sector that should not be at risk)
  • WarningID = I80301 (COVID19 - Entity in a sector directly affected by decisions of public authorities (prohibition of activity))
  • WarningID = I80302 (COVID19 - Entity in an endangered sector)
  • WarningID = I80303 (COVID19 - Entity in the secondary affected sector)
  • New type codes of warning information
  • WarningID = 0304 (Authorization to carry out execution)
  • WarningID = 0305 (Execution for business share (shareholder - natural person entrepreneur))
  • WarningID = RM (Ready made company)
  • New type codes of warning information in preparation
  • WarningID = SI (Statutory person or owner in Insolvency)
  • WarningID = SISO (Statutory person in Insolvency)
  • WarningID = SIVL (Owner in insolvency)
 • list Statement_type, added explanation to the Czech statement type with TypeCode = 00 (type blank)
 • list Nace_cd, added values to the column Shortening
 • list AddressType_CD, new type code
  • AddressTypeID = OTIU (Address – IVES)
  • IVES = Organization for Public Administration Informatics (Slovak source)
 • List RegistrySectionDictionary, new type code only for Slovak outputs
  • RegistrySectionID = UD (VVO – Subject´s reg. number for a public procurement)

04/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_042020

 • list Statement_type, added explanation to the Czech statement type with TypeCode = 00 (type blank)
 • list Nace_cd, added values to the column Shortening
 • list AddressType_CD, new type code
  • AddressTypeID = OTIU (Address – IVES)
  • IVES = Organization for Public Administration Informatics (Slovak source)
 • List RegistrySectionDictionary, new type code only for Slovak outputs
  • RegistrySectionID = UD (VVO – Subject´s reg. number for a public procurement)

02/2020 nr. 2

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022020nr2

 • list Warnings_cd, new type codes of supplementary information about members of a chamber:
  • WarningId = IK (Chambers - professional, business, industrial)
  • WarningId = IK0I (Italian-Czech Chamber of Commerce and Industry (member))
  • WarningId = IK0N (Czech-German Chamber of Commerce and Industry (member))
   • The codes will be in the production in 1Q2020
 • list BankInfoList – new list with detailed information about elements in the section BankInfoList

02/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022020 and WS2_1 functions_02_2020 detailed

Affected methods: getGlobalReport, getGlobalMicroReport

 • ProbabilityOfDefault specification updated to: It displayes value (number) in %. The element is not in the output when the value is not available.

The deploy to the production will be on Monday 17th of February.

01/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_012020

 • List Warnings_cd
  • existing abbreviation changed: WarningsID = CS (Change of statutory body), abbreviation changed to ZST
  • new type code: WarningID = BA46 (Notice of objection to the registration of assets in the inventory, abbreviation UNM)
   • The type code is in preparation, it will be in the web service in 1Q2020

12/2019

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_122019

 • List Warnings_cd, new type code
  • WarningsID = A0FBFD (Resident of the municipal office)
 • List RelationTypeCode, new type codes
  • RelationTypeCode = AA04P4 (Identical person (name and date of birth))
  • RelationTypeCode = AA04P5 (Identical person (full name of a foreign state (except the Czech Republic and Slovakia)))
  • Both types are in preparation, they will be in the web service in 1Q2020
 • Lists AddressType_CD, NACE_CD, added missing texts to the column Shortening

11/2019

Document changed: WS2_1 functions_11_2019 detailed

 • getGlobalReport, getGlobalMicroReport updates:
  • Output: The new element TypeCode was added into the section BasicEconomicsList. TypeCode defines type of financial statement.
  • Input: The new optional parameter Consent_iTrade was added. Consent_iTrade offers positive data of Czech entrepreneurs in the section iTrade.

Document changed: CribisSKWS21definition

 • updated schemas: Global2.0, GlobalM2.0

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_112019

 • list Position renamed to RelationTypeCode

Document changed: TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20191107_FULL

 • getGlobalReport, getGlobalMicroReport:
  • Output: The new element TypeCode was added into the section BasicEconomicsList. TypeCode defines type of financial statement.
  • Input: The new optional parameter Consent_iTrade was added. Consent_iTrade offers positive data of Czech entrepreneurs in the section iTrade.

Document changed: CRIBIS CZ WS XSD schemas_112019

 • updated schemas: GetGlobalReportInput.xsd, GetGlobalReportOutput.xsd, GetGlobalMicroReportInput.xsd, GetGlobalMicroReportOutput.xsd

09/2019

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_092019

 • List Position, new type code RelationType = CU (Custom relation)
 • List Warnings_cd, new type codes:
  • WarningID = IB (Tax)
  • WarningID = IB00 (VAT - Excessive)
  • WarningID = IB01 (VAT - Own tax liability)
  • WarningID = IB02 (Income Tax - assessed)
  • WarningID = IB03 (Income Tax - additionally assessed)
  • WarningID = IB04 (Income Tax - tax loss)
 • List Address, new type code AddressTypeCD = OTKA (Office address/workplace)
 • List Assets, new type codes in the Czech financial statements (statement type = 40 / CAS 2016):
  • Code = p1600 (Accruals assets)
  • Code = p1602 (Prepaid expenses)
  • Code = p1604 (Complex prepaid expenses)
  • Code = p1606 (Accrued incomes)
  • Code = p1608 (Retained earnings or unpaid loss of past years (+/-))
  • Code = p1610 (Accruals liabilities)
  • Code = p1612 (Accrued expenses)
  • Code = p1614 (Deferred revenues)

Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací k propojení, chcete vědět více o dostupnosti konkrétního systému nebo jste nenašli odpověď na jinou otázku týkající se CRIBIS Connected?

Napište nám

API

Updated on 2023-02-20T15:19:44+02:00, by Adéla Homutová.